Informace o přijatých usneseních z 83. schůze

Tisk

konané dne 24. září 2013 od 18:10 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1330/2013

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Jiříkov a SK Viktorií, o.s. zastoupené pí Bc. Kateřinou Mrázkovou, předsedkyní SK Viktorie, o.s. a tento návrh Smlouvy o výpůjčce na nebytový prostor o ploše 244,78 m2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova v Jiříkově bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor o ploše 244,78 m2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a SK Viktorií, o. s., zastoupené pí Bc. Kateřinou Mrázkovou, předsedkyní SK Viktorie, o.s.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat výše uvedenou Smlouvu o výpůjčce.

Usnesení č. 1331/2013

 • 1. RM projednala opětovně žádost firmy G & G – STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, ze dne 20. 09. 2013, která byla upřesněna o informace z jednání ze dne 24. 09. 2013 se zástupci fa G&G - STAV s.r.o. Starý Bydžov, ve věci důvodu prodloužení termínu dokončení prací „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ dle smlouvy o dílo č. 7/2013 ze dne 06. 09. 2013, a to do 31. 10. 2013 a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1329/2013 z 82. schůze Rady města Jiříkova ze dne 20. 09. 2013 v plném znění.
 • 3. RM rozhodla vyhovět žádosti firmy G & G – STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, ze dne 20. 09. 2013 o prodloužení termínu dokončení prací do 31. 10. 2013 a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 06. 09. 2013 s termínem dokončení prací na akci „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ do 31. 10. 2013.
 • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 06. 09. 2013 s termínem dokončení prací na akci „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ do 31. 10. 2013.

Usnesení č. 1332/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ předložila firma ELSTAV JK, s.r.o. se sídlem Pražská 456/1, 408 01 Rumburk za cenu 9.071.443,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk na zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ za cenu 9.071.443,-Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk na zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ za cenu 9.071.443,-Kč včetně DPH.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov