Informace o přijatých usneseních z 87. schůze

Tisk

konané dne 4. listopadu 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1378/2013

 • RM bere na vědomí informaci starosty SDH Jiříkov o prodejní ceně dřevní hmoty pro rok 2013/2014 a to 750,-Kč za tunu včetně nakrácení a dopravy.

Usnesení č. 1379/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. H., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana J. H., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – podepsat výše uvedenou darovací smlouvu.

Usnesení č. 1380/2013

 • 1. RM bere na vědomí žádost občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, o poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 2.000,-Kč na zajištění cen pro soutěžící v prvním ročníku Mikulášského trojboje.
 • 2. RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2.000,-Kč na zajištění cen pro soutěžící v prvním ročníku Mikulášského trojboje občanskému sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2013 mezi Městem Jiříkov a občanským sdružením Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, zastoupený předsedou sdružení Jaroslavem Vöröšem.
 • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2013 mezi Městem Jiříkov a občanským sdružením Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, zastoupený předsedou sdružení Jaroslavem Vöröšem.

Usnesení č. 1381/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 15/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 15/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1382/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 6.115,-Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 6.115,-Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 6.115,-Kč dle přiložené inventární evidence.

Usnesení č. 1383/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 20.000,-Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 108.787,80 Kč svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 20.000,-Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 108.787,80 Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 20.000,-Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 108.787,80 Kč dle přiložené inventární evidence.

Usnesení č. 1384/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1385/2013

 • 1. RM projednala žádost MAS Šluknovsko o poskytnutí finančního daru na překlenutí období 2014 - 2015 pro přípravu nového plánovacího období a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 10.000,-Kč MAS Šluknovsko, místní akční skupina, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 269 83 303.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč mezi Městem Jiříkov a MAS Šluknovsko, místní akční skupina, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 269 83 303.
 • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč mezi Městem Jiříkov a MAS Šluknovsko, místní akční skupina, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 269 83 303.

Usnesení č. 1386/2013

 • 1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa s poděkováním za spolupráci při organizaci XXVI. ročníku „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ v termínu 04. – 07. 07. 2013 a žádost o opětovné spolupořadatelství II. etapy XXVII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ dne 11. července 2014 (pátek) v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla o zajištění II. etapy XXVII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého  Švýcarska“ dne 11. července 2014 (pátek) v Jiříkově.
 • 3. RM ukládá: odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství zajistit organizačně start a dojezd II. etapy do Jiříkova.

Usnesení č. 1387/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis ze společného zasedání Letopisecké komise a Komise občanských záležitostí ze dne 02. 10. 2013.
 • 2. RM souhlasí s realizací akcí dle Zápisu ze společného zasedání Letopisecké komise a Komise občanských záležitostí ze dne 02. 10. 2013 s termínem oslav 30. a 31. 05. 2014.

Usnesení č. 1388/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 092013, jejímž předmětem je provedení kompletního zpracování projektové žádosti včetně příloh pro získání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi společností Regioplan, Hostivítova 976, Liberec 460 14, IČ: 25482149, zastoupené jednatelkou Ing. Radkou Loučkovou Kotasavou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem v celkové výši 181.500,-Kč včetně DPH.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 092013, jejímž předmětem je provedení kompletního zpracování projektové žádosti včetně příloh pro získání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ mezi společností Regioplan, Hostivítova 976, Liberec 460 14, IČ: 25482149, zastoupené jednatelkou Ing. Radkou Loučkovou Kotasavou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem v celkové výši 181.500,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 092013, jejímž předmětem je provedení kompletního zpracování projektové žádosti včetně příloh pro získání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ mezi společností Regioplan, Hostivítova 976, Liberec 460 14, IČ: 25482149, zastoupené jednatelkou Ing. Radkou Loučkovou Kotasavou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem v celkové výši 181.500,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1389/2013

 • 1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, kterým se navyšuje smluvní cena o 25.828,-Kč bez DPH z důvodu zajištění dalších stavebních úprav nad rámec uzavřené smlouvy o dílo na akci „Město Jiříkov-výměna oken v objektu čp. 1090, ul. Antonínova“ a tento návrh dodatku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavíraný mezi Městem Jiříkov a firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavíraný mezi Městem Jiříkov a  firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň.

Usnesení č. 1390/2013

 • RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – objednat hydrotechnika k posouzení možností k předcházení zaplavení v případě koupě pozemků p.p.č. 4049/3 o výměře 3982 m2, p.p.č. 4049/5 o výměře 78 m2, p.p.č. 4049/6 o výměře 5005 m2, p.p.č. 4056 o výměře 691 m2, vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1391/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí dopis odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rumburk ve věci žádosti pana Z. R. ohledně pomoci při řešení jeho tíživé životní situace.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – odpovědět odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Rumburk, že Město Jiříkov spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov