Informace o přijatých usneseních z 88. schůze

Tisk

konané dne 18. listopadu 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1392/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1393/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 16. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 11. 11. 2013.

Usnesení č. 1394/2013

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (98,22 m2), Františkova 866, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 12. 2013 do 31. 03. 2014 paní     R. S., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (80,86 m2), Březinova 339, Jiříkov směnou za byt 1+3 (88,67 m2) Rumburská 1054, 407 53 Jiříkov paní J. T., Jiříkov, na dobu určitou od 01. 12. 2013 do 31. 03. 2014.

Usnesení č. 1395/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přepis nájemce bytu č. 1 v č. p. 7, Tylova ulice v Jiříkově z paní M. M. v Jiříkově na pana P. S. v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla o přepisu nájemce bytu č. 1 v č. p. 7, Tylova ulice v Jiříkově z nájemce paní M. M. v Jiříkově na pana P. S. v Jiříkově.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat nájemní smlouvu mezi Městem Jiříkov a nájemcem panem P. S. na byt č. 1 v č. p. 7, Tylova ulice v Jiříkově na dobu určitou od 01. 12. 2013 do 31. 03. 2014.

Usnesení č. 1396/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 070/2013, které předmětem je grafické zpracování a výroba českoněmeckých propagačních materiálů k projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach - Neugersdorf“, uzavírané mezi panem Jiřím Stejskalem, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 11445998 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, v celkové výši 207.271,-Kč bez DPH.
 • 2. RM rozhodla:
  • a) uzavřít Smlouvu o dílo č. 070/2013, které předmětem je grafické zpracování a výroba českoněmeckých propagačních materiálů k projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach - Neugersdorf“, mezi panem Jiřím Stejskalem, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 11445998 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, v celkové výši 207.271,-Kč bez DPH.
  • b) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 070/2013, které předmětem je grafické zpracování a výroba českoněmeckých propagačních materiálů k projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach - Neugersdorf“, mezi panem Jiřím Stejskalem, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 11445998 a Městem Jiříkov, Náměstí 464,    407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, v celkové výši 207.271,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1397/2013

 • 1. RM bere na vědomí Grantový program Města Jiříkova pro rok 2014 a doporučuje ZM tento grantový program přijmout a schválit.
 • 2. RM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z rozpočtu Města Jiříkova a doporučuje ZM tento formulář - návrh smlouvy schválit, zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o pověření starosty města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků radou města.
 • 3. RM doporučuje ZM rozhodnout o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude vyčleněna v rozpočtu města na rok 2014 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové organizace.
 • 4. RM doporučuje ZM rozhodnout o vyčlenění částky ve výši 150.000,-Kč do rozpočtu města na rok 2014 na příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov mimo grantový program na úhradu provozních výdajů (energie, služeb, oprav a udržování apod.) sportovního areálu ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov.
 • 5. RM doporučuje ZM rozhodnout o zřízení grantové skupiny, tvořenou Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova. Tato komise projedná žádosti o granty na rok 2014 a navrhne přidělení grantů.

Usnesení č. 1398/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 16/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 16/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1399/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1400/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 8/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 6. listopadu 2013.

Usnesení č. 1401/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o zabezpečení ozvučení dne 30. 11. 2013 mezi panem Josefem Kestlerem, Školní 3135, 407 47 Varnsdorf, IČO: 15124649 a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za smluvní cenu 2.500,-Kč včetně DPH v rámci akce „Zahájení adventu“ dne 30. 11. 2013.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města - výše uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedenou smlouvu uhradit.

Usnesení č. 1402/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 618/3 o výměře 1000 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 1296/1 o výměře 2500 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č.1871/1 o výměře 250 m2 a p.p.č.1869/1 o výměře 156 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov       č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 368/2 o výměře 287 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 368/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou skleníku za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 4068 o výměře 300 m2, části p.p.č. 4069 o výměře 350 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č.1133/1 o výměře 460 m2 a části p.p.č. 6072 o výměře 170 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) části p.p.č. 69 o výměře 690 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) p.p.č. 2693/2 o výměře 283 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 95/1 o výměře 465 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) části p.p.č. 2476/8 o výměře 15 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) části p.p.č.1890/1 o výměře 220 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • l) p.p.č.1848 o výměře 550 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • m) části p.p.č. 59/3 o výměře 665 m2, části p.p.č. 6025 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov       č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • n) části p.p.č. 506/3 o výměře 559 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1403/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, paní A. Z., Jiříkov od 01. 01. 2014 do          31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, paní Z. B., Jiříkov od 01. 01. 2014 do          31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 2758/2 o výměře 360 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,-Kč, panu J. B., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 3412/1 o výměře 350 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně cekem 350,-Kč, paní M. J., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č.101/3 o výměře 101 m2, části p.p.č.108/2 o výměře 93 m2, části p.p.č.105 o výměře 49 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 250,-Kč, panu J. K., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 2267/1 o výměře 800 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 800,-Kč, panu M. O., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č.115/1 o výměře 565 m2 a části p.p.č.116/2 o výměře 121 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 690,-Kč, paní D. D., Jiříkov od            01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č.1449 o výměře 2345 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.350,-Kč, panu M. N., Velký Šenov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 5600 o výměře 600 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5600 o výměře 400 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 520,-Kč, panu K. H., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) p.p.č. 610 o výměře 2194 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.200,-Kč, panu V. K., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM neschvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č.115/1 o výměře 565 m2 a části p.p.č.116/2 o výměře 121 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 690,-Kč, paní Z. D., Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 2267/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, panu M. K., Jiříkov. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1404/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Smlouvy č. IP-12-4002625/001 DC-Jiříkov p.p.č. 618/1 kNN, pí. Slavíková o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6034 v k. ú. Jiříkov k zajištění práv oprávněného související se stavbou distribuční elektrizační soustavy uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou zmocněncem Miroslavem Mokrým, Horní Libchava 53, 471 11 Horní Libchava a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. IP-12-4002625/001 DC-Jiříkov p.p.č. 618/1 kNN, pí. Slavíková o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6034 v k. ú. Jiříkov k  zajištění práv oprávněného související se stavbou distribuční elektrizační soustavy uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou zmocněncem Miroslavem Mokrým, Horní Libchava 53, 471 11 Horní Libchava a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu č. IP-12-4002625/001 DC-Jiříkov p.p.č. 618/1 kNN, pí. Slavíková o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6034 v k. ú. Jiříkov k  zajištění práv oprávněného související se stavbou distribuční elektrizační soustavy uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ     405 02 zastoupenou zmocněncem Miroslavem Mokrým, Horní Libchava 53, 471 11 Horní Libchava a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1405/2013

 • 1. RM bere na vědomí potvrzení, že Školská rada při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace schválila dne 24. 10. 2013 Výroční zprávu školy za rok 2012/2013.
 • 2. RM bere na vědomí Výroční zprávu školy, za školní rok 2012/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace zpracovanou ředitelem Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem, která byla projednána a schválena 24. 10. 2013 na zasedání Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1406/2013

 • 1. RM projednala žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkov a tuto žádost o pronájem pozemku bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č.113  o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje za cenu celkem 3.000,-Kč/rok, Pekařství Šumava group a.s., Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou od 01. 12. 2013 do 31. 12. 2014.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1407/2013

 • RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy Ing. Šmída ohledně posouzení možnosti a účelnosti systému sledování provozu vozidel v podmínkách provozu služebních vozidel ve vlastnictví Města Jiříkova.

Usnesení č. 1408/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zajištění dalších stavebních prací na akci „Oprava střechy objektu čp. 680 – ZŠ Jiříkov, ul. Moskevská“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Karlem Srbeckým, Střelecká 444/7, 408 01 Rumburk na zajištění dalších stavebních prací na akci „Oprava střechy objektu čp. 680 – ZŠ Jiříkov, ul. Moskevská“ s navýšením původní ceny o 183.850,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Karlem Srbeckým, Střelecká 444/7, 408 01 Rumburk na zajištění dalších stavebních prací na akci „Oprava střechy objektu čp. 680 – ZŠ Jiříkov, ul. Moskevská“ s navýšením původní ceny o 183.850,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1409/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Darovací smlouvy o poskytnutí daru movité věci, a to plošiny AVIA A 31.1N firmě Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15, IČ 27279618, zastoupené panem Miroslavem Rybáčkem, obchodním zástupcem, cena movitého daru dle znaleckého posudku č. 991/5/2013 je 43.500,-Kč.
 • 2. RM rozhodla poskytnout movitý dar plošina AVIA A 31.1 N firmě Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15, IČ 27279618, zastoupené panem Miroslavem Rybáčkem, obchodním zástupcem, cena movitého daru dle znaleckého posudku č. 991/5/2013 je 43.500,-Kč.
 • 3. RM schvaluje Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15, IČ 27279618, zastoupené panem Miroslavem Rybáčkem, obchodním zástupcem a ukládá: starostovi města - tuto darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1410/2013

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za III. čtvrtletí 2013.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov