Informace o přijatých usneseních z 89. schůze

Tisk

konané dne 26. listopadu 2013 od 14:10 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1411/2013

  • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkajících se méněprací a víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby „Jiříkov, 1. etapa – chodník Filipovská - Březinova“ - ISPROFOND 5427510099 a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, týkajících se méněprací a víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby „Jiříkov, 1. etapa – chodník Filipovská - Březinova“ – ISPROFOND 5427510099 se snížením původní ceny na částku ve výši 2.303.700,66 Kč včetně DPH.
  • 3. RM ukládá: starostovi města  - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, týkajících se méněprací a víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby „Jiříkov, 1. etapa – chodník Filipovská - Březinova“ - ISPROFOND 5427510099 se snížením původní ceny na částku ve výši 2.303.700,66 Kč včetně DPH.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov