Informace o přijatých usneseních z 90. schůze

Tisk

konané dne 2. prosince 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1412/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 1890/7 o výměře 25 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 1890/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 254 o výměře 816 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 750/1 o výměře 621 m2, p.p.č. 751/1 o výměře 420 m2 a p.p.č. 751/4 o výměře    1716 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 1894/1 o výměře 80 m2, části p.p.č. 2325/3 o výměře 30 m2, části p.p.č. 6557 o výměře 90 m2 a části p.p.č. 1895/3 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 5948 o výměře 200 m2, p.p.č. 2954 o výměře 151 m2 a p.p.č. 2950 o výměře 68 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.      

Usnesení č. 1413/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o výběru z více zájemců na pronájem pozemků losováním na základě doporučení Komise výstavby a životního prostředí.
 • 3. RM schvaluje na základě losování nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 19/14 o výměře 266 m2 a části p.p.č. 19/3 o výměře 200 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,-paní J. H., Jiříkov, od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 19/14 o výměře 266 m2 a části p.p.č. 19/3 o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,-paní S. S., Jiříkov, od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Usnesení č. 1414/2013

 • 1. RM projednala odkup pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“.
 • 2. RM doporučuje ZM odkoupit pozemky dotčené stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“ a to:
  • a) část p.p.č. 444/3 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů J. a L. M., Jiříkov,
  • b) část p.p.č. 436/2 (zahrada) o výměře cca 27 m2 a část st.p.č. 1421 o výměře cca 10 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů S. a M. D., Jiříkov,
  • c) část p.p.č. 421/5 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od paní Z. M., Jiříkov,
  • d) část p.p.č. 421/8 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2, část p.p.č. 418/3 (zahrada) o výměře cca 1 m2, část st.p.č. 1070 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 1 m2 a část p.p.č. 418/2 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 2 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků paní E. V., Jiříkov a pana J. B., Jiříkov,
  • e) část st.p.č. 1567 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 23 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů D. a J. K., Jiříkov,
  • f) část p.p.č. 5634 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 4 m2, část st.p.č. 790 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 1 m2 a část p.p.č. 5635 (zahrada) o výměře cca 3 m2 vše v     k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana V. P., Jiříkov,
  • g) část st.p.č. 791 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 3 m2 a část p.p.č. 5623 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 3 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů           Š. a T. P., Jiříkov,
  • h) část p.p.č. 5617 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 2 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů K. a V. P., Chomutov,
  • i) část p.p.č. 363/3 (orná půda) o výměře cca 29 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana M. M., Lobendava,
  • j) část p.p.č. 5442/1 (zahrada) o výměře cca 43 m2 a část p.p.č. 5439/3 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 25 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od paní R. H., Jiříkov,
  • k) část p.p.č. 5439/2 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 21 m2, část p.p.č. 5436/5 (zahrada) o výměře cca 24 m2, část st.p.č. 1287 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 12 m2 a část p.p.č. 5436/6 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 9 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od pana M. S., Jiříkov,
  • l) část p.p.č. 5433/6 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 24 m2, část p.p.č. 5433/5 (zahrada) o výměře cca 17 m2 a část p.p.č. 5431 (zahrada) o výměře cca 14 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od pana J. V., Jiříkov,
  • m) část p.p.č. 5430 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 6 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od pana J. T., Jiříkov,
  • n) část p.p.č. 5422/2 (zahrada) o výměře cca 142 m2 a část st.p.č. 806 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 4 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od manželů    M. a W. A. H., 407 53 Jiříkov,
   o) část p.p.č. 5419 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 188 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od paní M. B., Jiříkov.

Usnesení č. 1415/2013

 • 1. RM projednala přijmutí daru pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ a to části p.p.č. 6349 (ostatní plocha) o výměře cca 1550 m2 v k. ú. Jiříkov z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
 • 3. RM projednala přijmutí daru pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“ a to části p.p.č. 6517/1 (ostatní plocha) o výměře cca 1264 m2 v k. ú. Jiříkov a části p.p.č. 6517/3 (ostatní plocha) o výměře cca 500 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Usnesení č. 1416/2013

 • 1. RM projednala odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.
 • 2. RM doporučuje ZM odkoupit pozemky dotčené stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ a to:
  • a) část st.p.č. 1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 35 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od firmy GEOENERGY INVEST - cz, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha 2,
  • b) část p.p.č. 2783/3 (zahrada) o výměře cca 34 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana J. M., Jiříkov,
  • c) část st.p.č. 1456 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 7 m2 a část p.p.č. 2783/4 (zahrada) o výměře cca 22 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od MUDr. A. B., Jiříkov,
  • d) část st.p.č. 1457 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 23 m2 a část p.p.č. 2783/5 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 5 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana    V. K., Jiříkov,
  • e) část p.p.č. 2851/2 (zahrada) o výměře cca 50 m2 a část st.p.č. 1601 o výměře cca 6 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků paní D. K., Jiříkov, Ing. M. Š., Rumburk a pana P. Š., Jiříkov,
   f) část p.p.č. 2851/1 (zahrada) o výměře cca 21 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana B. H., Jiříkov,
  • g) část st.p.č. 1585/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 14 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků manželů A. a Z. D., Jiříkov, pana B. H., Jiříkov, pana K. H., Jiříkov, manželů V. a A. M. K., Jiříkov, manželů E. a J. K., Jiříkov, paní M. V., Jiříkov, manželů I. a A. W., 407 53 Jiříkov, paní K. Z., Jiříkov,
  • h) část p.p.č. 2937/6 (zahrada) o výměře cca 78 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů M. a M. N., Jiříkov,
  • i) část st.p.č. 1169 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od paní M. S., Jiříkov.

Usnesení č. 1417/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tento návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 2/2013 bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 1418/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 24. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 09. 10. 2013.

Usnesení č. 1419/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 25. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 13. 11. 2013.

Usnesení č. 1420/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Schrödingerova institutu o výpůjčku zahradního domku v Londýnské ulici v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky stavby bez čp./ev.(zahradní domek) na st.p.č. 1420 v k. ú. Jiříkov o výměře 169,78 m2.

Usnesení č. 1421/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi Mateřskou školou Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, Filipovská 686/19, 407 53 Jiříkov, IČ: 70698481, zastoupené ředitelkou paní Lenkou Majákovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi Mateřskou školou Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, Filipovská 686/19, 407 53 Jiříkov, IČ: 70698481, zastoupené ředitelkou paní Lenkou Majákovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi Mateřskou školou Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, Filipovská 686/19, 407 53 Jiříkov, IČ: 70698481, zastoupené ředitelkou paní Lenkou Majákovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1422/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi Základní školou Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, Moskevská 740/5,     407 53 Jiříkov, IČ: 70698490, zastoupené ředitelem Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi Základní školou Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, IČ: 70698490, zastoupené ředitelem Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi Základní školou Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, IČ: 70698490, zastoupené ředitelem Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1423/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Bc. Kateřinou Mrázkovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Bc. Kateřinou Mrázkovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o partnerství, které předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce na projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, mezi SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Bc. Kateřinou Mrázkovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1424/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2014, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 45.284.000,-Kč, výdaje ve výši 43.364.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2014, a to:
  • a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 45.484.000,-Kč, výdaje ve výši 43.464.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč,
  • b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 45.484.000,-Kč, výdaje ve výši 43.564.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč,
  • c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.236.850,-Kč, výdaje ve výši 60.387.370,-Kč, financování ve výši + 8.150.520,-Kč.
 • 3. RM projednala a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
 • 4. RM doporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.236.850,-Kč, výdaje ve výši 60.387.370,-Kč, financování ve výši + 8.150.520,-Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2014.
 • 5. RM bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2013 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 "Režim fondů Města Jiříkova" a doporučuje ZM rozhodnout v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků do tohoto fondu v roce 2014 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je nárůst počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce.
 • 6. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2014 a doporučuje ZM rozpočet sociálního fondu na rok 2014 schválit.
 • 7. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2014 a doporučuje ZM rozpočet fondu rezerv na rok 2014 schválit.
 • 8. RM projednala a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a doporučuje ZM předložené závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 schválit. Zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2014 a odvodu celého investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 19. 12. 2014 na účet zřizovatele.
 • 9. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 10.050.520,-Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů rozpočtu roku 2014, převod ve výši 5.050.520,-Kč provést v lednu 2014 a zbývající část ve výši 5.000.000,-Kč převést v červenci 2014.
 • 10. RM bere na vědomí plány účetních odpisů na rok 2014 níže uvedených příspěvkových organizací:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 80.696,-Kč,
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 58.468,-Kč,
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 3.862,50 Kč,
  • d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 270.840,-Kč a RM doporučuje ZM výše uvedené plány účetních odpisů na rok 2014 schválit.
 • 11. RM rozhodla schválit limit na opravy a udržování v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 ve výši 80.000,-Kč, kdy zároveň výdej na jednotlivé akce musí přesáhnout částku 1.000,-Kč.
 • 12. RM rozhodla schválit limit na nákup ostatních služeb - revizí v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 ve výši 15.000,-Kč.
 • 13. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 1/2014 pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2014 na provozní výdaje, RM doporučuje ZM poskytnout provozní příspěvek na údržbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií ve výši 150.000,-Kč pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2014, zároveň RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 1/2014.

Usnesení č. 1425/2013

 • RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2013:
  • a) příjmy ve výši 42.955.655,61 Kč, výdaje ve výši 34.042.167,45 Kč, saldo příjmů a výdajů
   ve výši 8.913.488,16 Kč,
  • b) výnosy ve výši 44.242.064,89 Kč, náklady ve výši 28.234.421,37 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 16.007.643,52 Kč a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

Usnesení č. 1426/2013

 • 1. RM bere na vědomí vyúčtování neinvestiční účelové dotace poskytnuté Ústeckým krajem městu Jiříkov na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů ve výši 50.000,-Kč tím, že jednotliví příjemci – občané města, přijaté finanční prostředky vyúčtovali takto:
  • a) p. P. V. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč vyúčtována nákupem stavebního materiálu za 483,67 EURO,
  • b) manželé P. a P. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč vyúčtována nákupem ložního prádla, zimních dek a polštářů za 11.618,-Kč,
  • c) pí J. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč vyúčtována opravou střechy za 14.200,-Kč,
  • d) pí A. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč vyúčtována nákupem vodárny, el. ohřívače vody, filtru, čerpadla, strunové sekačky, cementu, sítě za 10.167,-Kč,
  • e) p. L. K. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč vyúčtována nákupem kuchyňské linky a automatické pračky za 12.647,-Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit vyúčtování této dotace.

Usnesení č. 1427/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí:
  • a) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov“ s účinností od 01. 01. 2014,
  • b) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov“ s účinností od 01. 01. 2014.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov“ s účinností od 01. 01. 2014,
  • b) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov“ s účinností od 01. 01. 2014.

Usnesení č. 1428/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 29. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 20. 11. 2013.
 • 2. RM bere na vědomí možnost uzavřít smlouvu s p. K. na další knihu s tím, že by se psala tzv. do trezoru.
 • 3. RM rozhodla o zhotovení 10 tabulí na poznávací stezku - Okolo náměstí a zadání jejich zpracování na základě poptávkového řízení.
 • 4. RM ukládá: vedoucímu místního a bytového hospodářstvíprověřit stav hrobu č. 567 B Ferdinanda Merzina Schlögela a podat RM informaci.

Usnesení č. 1429/2013

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 23. 12. 2013 – 03. 01. 2014 z důvodu vánočních prázdnin a čerpání řádné dovolené zaměstnanci školní jídelny.          

Usnesení č. 1430/2013

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 500,-Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru Dobrovolných hasičů Jiříkov za II. pololetí roku 2013.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za II. pololetí roku 2013 členům JPO II. SDH (výjezdové jednotky),
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 1431/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí dodatky smluv o prodloužení termínů v rámci přípravy vydání publikace k 100. výročí povýšení města Jiříkova:
  • a) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pro vytvoření díla uzavíraný mezi panem P. K., Ústí nad Labem  a Městem Jiříkov ze dne 4. září 2012, ve věci prodloužení termínu do 15. 12. 2013,
  • b) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavíraný mezi panem Jiřím Stejskalem, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 11445998 a Městem Jiříkov ze dne 28. 12. 2012, ve věci prodloužení termínu do 16. 12. 2013 pro předání podkladů pro knihu.
 • 2. RM rozhodla uzavřít:
  • a) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pro vytvoření díla mezi panem P. K., Ústí nad Labem a Městem Jiříkov ze dne 4. září 2012, ve věci prodloužení termínu do 15. 12. 2013,
  • b) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi panem Jiřím Stejskalem, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 11445998 a Městem Jiříkov ze dne 28. 12. 2012, ve věci prodloužení termínu do 16. 12. 2013 pro předání podkladů pro knihu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené dodatky č. 1 výše uvedených smluv podepsat.

Usnesení č. 1432/2013

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za II. pololetí 2013 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:
  • a) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (příloha zápisu č. 1),
  • b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizaceMateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1),
  • c) paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1),        
  • d) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM,
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 1433/2013

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově (výjezdové jednotky) ve výši 3 000,-Kč/osoba dle přiloženého jmenného seznamu JPO II. SDH Jiříkov na základě poskytnutých finančních prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje dle předloženého seznamu za rok 2013.
 • 2. RM ukládá: vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 1434/2013

 • RM schvaluje opravu tiskové chyby:
 • původní znění:
  Usnesení č. 1342/2013 bod. 2 písm. a) z 84. schůze RM ze dne 07. 10. 2013:
  • a) části st.p.č. 691 o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou za cenu 5,-Kč/m2 a rok, části st.p.č. 691 o výměře 408 m2, části p.p.č. 51 o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2 o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025 o výměře 18 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.120,-Kč, firmě Real Finance CZ, a.s., IČ: 28550617, se sídlem Nová 101, 273 51 Kyšice, zastoupené předsedou představenstva Jaromírem Fukalem, od 01. 11. 2013 do 31. 12. 2017 za podmínek: zákazu parkování, opravování, demontáže a montáže vozidel, zákazu shromažďování a pálení odpadů, pneumatik a kabelů, zákazu rozdělávání otevřeného ohně, zabezpečení psů proti útěku z pozemků, pozemky budou sloužit pouze k odpočinku nájemníků obytného domu č. p. 464. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
 • nové znění:
  Usnesení č. 1342/2013 bod. 2 písm. a) z 84. schůze RM ze dne 07. 10. 2013:
  • a) části st.p.č. 691 o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou za cenu 5,-Kč/m2 a rok, části st.p.č. 691 o výměře 408 m2, části p.p.č. 51 o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2 o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025 o výměře 18 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.120,-Kč, firmě Real Finance CZ, a.s., IČ: 28550617, se sídlem Nová 101, 273 51 Kyšice, zastoupené předsedou představenstva Jaromírem Fukalem, od 01. 11. 2013 do 31. 12. 2017 za podmínek: zákazu parkování, opravování, demontáže a montáže vozidel, zákazu shromažďování a pálení odpadů, pneumatik a kabelů, zákazu rozdělávání otevřeného ohně, zabezpečení psů proti útěku z pozemků, pozemky budou sloužit pouze k odpočinku nájemníků obytného domu č. p. 494. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov