Informace o přijatých usneseních z 91. schůze

Tisk

konané dne 10. prosince 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1435/2013

  • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za období od 01. 07. 2013 až 10. 12. 2013.
  • 2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva a to:
Komise občanských záležitostí:
K. Al. 1.200,--Kč
P. J. 1.600,--Kč
J. V.  1.200,--Kč
P. J., DiS. 1.600,--Kč
Komise výstavby a životního prostředí:
M. M. 2.000,--Kč
M. J.  1.200,--Kč
H. R. 2.000,--Kč
B. D. 1.600,--Kč
Komise místního a bytového hospodářství:
B. F., Mgr. 800,--Kč
K. G. 800,--Kč
D. J. 1.200,--Kč
B. O. 1.200,--Kč
Komise letopisecká:
N. J.  1.600,--Kč
E. J.  1.200,--Kč
M. H.  1.200,--Kč
F. O.  1.600,--Kč
B. L. 0,--Kč
Komise pro projednávání přestupků:
F. J.  2.000,--Kč
B. M. 2.000,--Kč
Redakční rada Jiříkovských novin:
O. L.  2.000,--Kč
P. S., Mgr. 2.000,--Kč
  • 3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, Redakční radě a komisi pro projednávání přestupků.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov