Informace o přijatých usneseních z 95. schůze

Tisk

konané dne 20. ledna 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1471/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1472/2014

 • 1. RM projednala smlouvu o dodávce betonové směsi č. 1501119863 mezi firmou Českomoravský beton a. s., Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ 49551272 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a tento návrh smlouvy o dodávce betonové směsi bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce betonové směsi č. 1501119863 mezi firmou Českomoravský beton a. s., Beroun 660, 266 01 Beroun a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dodávce betonové směsi  č. 1501119863 mezi firmou Českomoravský beton a. s., Beroun 660, 266 01 Beroun a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.

Usnesení č. 1473/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  26. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 04. 12. 2013.

Usnesení č. 1474/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 2860/1 (trvalý travní porost) o výměře 800 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 2692/1 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2, části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 469 m2 a části st.p.č. 269/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 73 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 2685 (trvalý travní porost) o výměře 1071 m2 v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu   0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1475/2014

 • 1. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova k provozování činnosti Občanského sdružení Rozárka z Jiříkova, Březinova 876/22, 407 53 Jiříkov a tento záměr výpůjčky bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova k provozování činnosti Občanského sdružení Rozárka z Jiříkova, Březinova 876/22, 407 53 Jiříkov a to:
  části p.p.č. 571 (ostatní plocha) o výměře cca 1550 m2, části p.p.č. 490 (ostatní plocha) o výměře cca 2950 m2, st.p.č.1056 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 a části st.p.č. 550 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2, vše v  k. ú. Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1476/2014

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 618/3 (trvalý travní porost) o výměře 1000 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.000,-Kč, panu M. P., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č.1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 2500 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,-Kč, paní B. M., Štětí od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 254 (trvalý travní porost) o výměře 816 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 820,-Kč, panu P. M., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM:
  • a) neschvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 150,-Kč, paní H. B., Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) ukládá: majiteli kůlny – odstranit nelegální stavbu kůlny v termínu do 31. 03. 2014.
 • 4. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č.1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 250 m2 a p.p.č.1869/1 (trvalý travní porost) o výměře 156 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 410,-Kč, panu J. F., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 287 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 8 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou skleníku za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 330,-Kč, paní      H. R., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 69 (zahrada) o výměře 690 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 690,-Kč, paní Z. D., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) p.p.č. 2693/2 (zahrada) o výměře 283 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 290,-Kč, panu J. S., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 15 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,-Kč, paní D. Š., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č.1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 220 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 220,-Kč, paní E. O., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) p.p.č.1848 (zahrada) o výměře 550 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 550,-Kč, panu J. M., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha) o výměře 665 m2, části p.p.č. 6025 (ostatní plocha) o výměře 35 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 700,-Kč, panu J. F., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 559 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, panu P. M., Jiříkov od 01. 02. 2014 do 31. 12. 2014 za podmínky, že chov domácího zvířectva nebude obtěžovat sousedy. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1477/2014

 • 1. RM projednala žádost na odkup pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 526/2 (zahrada) v katastrálním území Jiříkov.

Usnesení č. 1478/2014

 • 1. RM projednala odkup pozemků ve vlastnictví pana M. F., Kynšperk nad Ohří.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit odkup st.p.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře  244 m2, p.p.č.167/1 (zahrada) o výměře 36 m2, p.p.č.167/2 (zahrada) o výměře 49 m2 a p.p.č.188/1 (zahrada) o výměře 457 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana M. F., Kynšperk nad Ohří za cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem 39.300,-Kč.

Usnesení č. 1479/2014

 • RM bere na vědomí oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace registračního čísla žádosti CZ 1.09/2.2.00/70.01072 projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“.

Usnesení č. 1480/2014

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo, na kompletní zhotovení a dodání stroje věžních hodin a 4 ks ciferníků určených k umístění ve věžičce budovy na adrese 9. května 900/2 v Jiříkově, v ceně 229.000,-Kč, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Dipl. Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 8680987, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, na kompletní zhotovení a dodání stroje věžních hodin a 4 ks ciferníků určených k umístění ve věžičce budovy na adrese 9. května 900/2 v Jiříkově, v ceně 229.000,-Kč, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Dipl. Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 8680987.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo, na kompletní zhotovení a dodání stroje věžních hodin a 4 ks ciferníků určených k umístění ve věžičce budovy na adrese 9. května 900/2 v Jiříkově, v ceně 229.000,-Kč, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Dipl. Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 8680987.

Usnesení č. 1481/2014

 • RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2014 Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zároveň ukládá starostovi města podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení č. 1482/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Města Jiříkova za rok 2014, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.
 • 2. RM rozhodla tuto smlouvu schválit a zároveň ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1483/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z měsíce prosince 2014 na leden 2014 ve výši 100.000,-Kč.
 • 2. RM schvaluje poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z měsíce prosince 2014 na leden 2014 ve výši 100.000,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1484/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 10/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 8. ledna 2014.

Usnesení č. 1485/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 30. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 12. 12. 2013.
 • 2. RM pověřuje předsedu Letopisecké komise pana Mgr. Josefa Pokoráka projednáním korekce chybně zanesených dat o lokaci některých památek s Národním památkovým ústavem.
 • 3. RM projednala vydání dvoulistu při příležitosti povýšení Jiříkova na město dne 1. února 2014 dle přiloženého návrhu letopisecké komise.
 • 4. RM rozhodla zadat grafické zpracování pamětního dvoulistu včetně vyfocení panu Jiřímu Stejskalovi, bytem Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 11445998.

Usnesení č. 1486/2014

 • RM bere na vědomí informaci o uskutečněné Tříkrálové sbírce 2014 v Jiříkově včetně výčetkového listu. Výnos tříkrálové sbírky činí celkem 15.893,-Kč.

Usnesení č. 1487/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Autobusové zálivy - Rumburská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko a jehož předpokládané celkové náklady činí 1.311.654,-Kč včetně DPH.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit podání žádosti na projekt ,,Autobusové zálivy - Rumburská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko,
  • b) schválit, že náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2014.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov