Informace o přijatých usneseních z 96. schůze

Tisk

konané dne 3. února 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1488/2014

 • 1. RM projednala, na základě doporučení Letopisecké komise, převzetí péče o hrob v sekci B, č. hrobu 567 zemřelého pana Ferdinanda Merzina Schlögela pod správu města s tím, že se o hrob bude starat správce hřbitova.
 • 2. RM rozhodla převzít péči o hrob v sekci B, č. hrobu 567 zemřelého pana Ferdinanda Merzina Schlögela pod správu města s tím, že se o hrob bude starat správce hřbitova.

Usnesení č. 1489/2014

 • RM rozhodla zrušit přidělení bytu 1+1 (54,60m2) Náměstí 195, Jiříkov panu S. L., Jiříkov.

Usnesení č. 1490/2014

 • 1 RM rozhodla sloučit byt č. 3 k bytu č. 2, Náměstí 195, Jiříkov k užívání pro nájemce paní R. R., Jiříkov.
 • 2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – připravit novou nájemní smlouvu s novým výpočtem nájemného.

Usnesení č. 1491/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1492/2014

 • RM bere na vědomí přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2014 ve výši 686.600,-Kč a doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout.

Usnesení č. 1493/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2014 Města Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření  č. 1/2014 Města Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1494/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  27. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 15. 01. 2014.

Usnesení č. 1495/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 40753 o navýšení počtu kontejnerů na textil a tento dodatek č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 40753 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a DIMATEX CS, Stará ulice 24, 463 03 Stráž nad Nisou.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 40753 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a DIMATEX CS, Stará ulice 24, 463 03 Stráž nad Nisou.

Usnesení č. 1496/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění přepracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění přepracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ za cenu 39.990,50 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí -  zajistit od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk smlouvu o dílo na zajištění přepracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ za cenu 39.990,50 Kč včetně DPH a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2014 potřebné finanční prostředky na zajištění přepracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ ve výši 40.000,-Kč a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 1497/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na službu „Jiříkov - poskytnutí investičního úvěru na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  • 1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města Jiříkov
  • 2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  • 3. člen: pí Bc. Kosová Jitka – vedoucí ekonomického odboru
  • 4. člen: p. Stredák Petr – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
  • 5. člen: p. Dufek Petr – člen Rady města Jiříkov
   a jejich náhradníků ve složení:
  • 1. náhradník: p. Bc. Jindřich Jurajda DiS.člen Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkov
  • 2. náhradník: p. Heřmánek Michal – referent odboru výstavby a životního prostředí
  • 3. náhradník: p. Ing. Hompora Jozef – tajemník MěÚ Jiříkov
  • 4. náhradník: p. Bc. Semerád Jiří – referent místního hospodářství
  • 5. náhradník: p. Ing. Šmíd Ludvík – vedoucí odboru vnitřní správy
   v rámci zajištění průběhu podlimitní veřejné zakázky na službu „Jiříkov - poskytnutí investičního úvěru na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká.“.

Usnesení č. 1498/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo o zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Zřízení městské knihovny v objektu č. p. 900 na Náměstí v Jiříkově“
  a tento dodatek č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo o zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Zřízení městské knihovny v objektu č. p. 900 na Náměstí v Jiříkově“ mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou, Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo o zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Zřízení městské knihovny v objektu č. p. 900 na Náměstí v Jiříkově“ mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou, Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk.

Usnesení č. 1499/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 4 k licenční smlouvě 591/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha a tento dodatek č. 4 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 4 k licenční smlouvě 591/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 4 k licenční smlouvě 591/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha.

Usnesení č. 1500/2014

 • 1. RM projednala předloženou informaci o návrhu směny pozemků mezi Městem Jiříkov a Lesy ČR, s. p. a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zadat zpracování znaleckého posudku (administrativní a obvyklé ceny) lesů „Na Hartě“.

Usnesení č. 1501/2014

 • 1. RM projednala výpověď části Smlouvy o výpůjčce pozemků města Jiříkova ev. č. 050/2013 ze dne 18. 03. 2013 a tuto výpověď bere na vědomí.
 • 2. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků města Jiříkova evidenční číslo 050/2013 ze dne 18. 03. 2013 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem L. P., Rumburk, kterým dojde ke změně vypůjčených pozemků a to: části p.p.č. 449 o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 o výměře 345 m2, části p.p.č. 456 o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 o výměře 1629 m2, p.p.č. 461 o výměře 137 m2, p.p.č. 714/3 o výměře 5707 m2, p.p.č.1753/1 o výměře 1480 m2, části p.p.č. 3212/4 o výměře 2400 m2, části p.p.č. 3217/2 o výměře 1600 m2, části p.p.č. 6601 o výměře 2270 m2, p.p.č. 5608/6 o výměře 3002 m2, p.p.č.3190/1 o výměře 1942 m2, p.p.č.3193 o výměře 5822 m2 vše v k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5257 o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 o výměře 1400 m2 a části p.p.č. 5283/1 o výměře 4650 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM rozhodla zveřejnit záměr dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků města Jiříkova evidenční číslo 050/2013 ze dne 18. 03. 2013 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem L. P., Rumburk, kterým dojde ke změně vypůjčených pozemků a to: části p.p.č. 449 o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 o výměře 345 m2, části p.p.č. 456 o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 o výměře 1629 m2, p.p.č. 461 o výměře 137 m2, p.p.č. 714/3 o výměře 5707 m2, p.p.č. 1753/1 o výměře 1480 m2, části p.p.č. 3212/4 o výměře 2400 m2, části p.p.č. 3217/2 o výměře 1600 m2, části p.p.č. 6601 o výměře 2270 m2, p.p.č. 5608/6 o výměře 3002 m2, p.p.č. 3190/1 o výměře 1942 m2, p.p.č. 3193 o výměře 5822 m2 vše v k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5257 o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 o výměře 1400 m2 a části p.p.č. 5283/1 o výměře 4650 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1502/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projektantky paní Radky Kamberské z Varnsdorfu na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projektantky paní Radky Kamberské z Varnsdorfu na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská za celkovou cenu 28.585,-Kč.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projektantky paní Radky Kamberské z Varnsdorfu smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská za celkovou cenu 28.585,-Kč a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2014 potřebné finanční prostředky na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská ve výši      29. 000,-Kč a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 1503/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba na zajištění zpracování hydrotechnické studie, která má za cíl vytipovat vhodné retenční objemy potřebné pro zachycení přívalových srážkových vod na povodí Jiříkovského potoka a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba na zajištění zpracování hydrotechnické studie, která má za cíl vytipovat vhodné retenční objemy potřebné pro zachycení přívalových srážkových vod na povodí Jiříkovského potoka za celkovou cenu 230.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba smlouvu o dílo na zajištění zpracování hydrotechnické studie, která má za cíl vytipovat vhodné retenční objemy potřebné pro zachycení přívalových srážkových vod na povodí Jiříkovského potoka a tuto smlouvu předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zajistit v rámci úprav rozpočtu města na rok 2014 potřebné finanční prostředky na zajištění zpracování hydrotechnické studie, která má za cíl vytipovat vhodné retenční objemy potřebné pro zachycení přívalových srážkových vod na povodí Jiříkovského potoka ve výši 230.000,-Kč bez DPH a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.
 • 5. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zapracovat výstupy z hydrotechnické studie na povodí Jiříkovského potoka do územního plánu v souladu s vytipovanými lokalitami určenými k výstavbě suchých nádrží.

Usnesení č. 1504/2014

 • 1. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1477/2014 v plném znění z 95. schůze RM ze dne 20. 01. 2014.
 • 2. RM projednala za přítomnosti jednatele společnosti KM Trading CZ Jiříkov pana Pavla Kratochvíla žádost o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova a to: budovy č. p. 481, ulice Březinova na st.p.č. 1155/2, se st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 526/2 (zahrada) vše v k. ú. Jiříkov.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a to: budovy č. p. 481, ulice Březinova na st.p.č. 1155/2, se st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 526/2 (zahrada) vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1505/2014

 • 1. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru místního a bytového hospodářství ve věci předběžného vyčíslení nákladů na zřízení odstavné plochy u hřbitova.
 • 2. RM rozhodla na základě předběžného vyčíslení nákladů tuto akci nerealizovat.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov