Informace o přijatých usneseních z 97. schůze

Tisk

konané dne 17. února 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1506/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1507/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Inventarizační zprávu roku 2013 o inventarizaci majetku Města Jiříkova.
 • 2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2013 o inventarizaci majetku Města Jiříkova.

Usnesení č. 1508/2014

 • RM rozhodla zřídit neinvestiční účet u České národní banky na přijetí příspěvku z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Oživení turismu v německo-českém pohraničí“ a ukládá starostovi města smlouvu o zřízení výše uvedeného účtu podepsat.

Usnesení č. 1509/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných asistenční službou Šluknovska, Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 02. 2014.
 • 2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných asistenční službou Šluknovska, Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 02. 2014.
 • 3. RM bere na vědomí informaci o podání nové registrace odbornosti 925 – domácí odborná péče příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.

Usnesení č. 1510/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o výpůjčce vozidla mezi vypůjčitelem Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, zastoupený ředitelem Ing. Bc. Janem Sembdnerem a půjčitelem KOMPAKT spol s r. o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ: 49551027 zastoupený jednatelem PaedDr. Miroslavem Káninským na vozidlo Renault Kangoo, typ: Euro5 Expresion, 1,2 TCe bezplatně na dobu 6 let.
 • 2. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace – specifikovat podmínky výpůjčky osobního vozidla od firmy KOMPAKT spol. s r. o., Poděbrady.

Usnesení č. 1511/2014

 • 1. RM projednala předání nemovitých věcí ve vlastnictví Města Jiříkov příspěvkové organizaci Města Jiříkov Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ke dni 01. 03. 2014 k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a k zabezpečení jejího hlavního účelu a předmětu činnosti a to:
  • budova: č. p. 563, umístěna na st. p. č. 544, v účetní hodnotě 1.917.456,10 Kč,
  • budova: č. p. 564, umístěna na st. p. č. 545, v účetní hodnotě 22.879,-Kč,
  • pozemek: st. p. č. 543/1 o výměře 79 m2, v účetní hodnotě 5.323,50 Kč,
  • pozemek: st. p. č. 544 o výměře 895 m2, v účetní hodnotě 78.965,-Kč,
  • pozemek: st. p. č. 545 o výměře 193 m2, v účetní hodnotě 12.938,-Kč,
  • pozemek: p. p. č. 478/2 o výměře 54 m2, v účetní hodnotě 162,-Kč,
  • pozemek: p. p. č. 479/1 (část) o výměře 160 m2, v účetní hodnotě 5.342,-Kč,
  • pozemek: p. p. č. 479/2 o výměře 36 m2, v účetní hodnotě 1.202,-Kč.
   Vše v k. ú. Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout předat nemovité věci ve vlastnictví Města Jiříkov příspěvkové organizaci Města Jiříkov Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ke dni 01. 03. 2014 k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a k zabezpečení jejího hlavního účelu a předmětu činnosti a to:
  • budova: č. p. 563, umístěna na st. p. č. 544, v účetní hodnotě 1.917.456,10 Kč,
  • budova: č. p. 564, umístěna na st. p. č. 545, v účetní hodnotě 22.879,-Kč,
  • pozemek: st. p. č. 543/1 o výměře 79 m2, v účetní hodnotě 5.323,50 Kč,
  • pozemek: st. p. č. 544 o výměře 895 m2, v účetní hodnotě 78.965,-Kč,
  • pozemek: st. p. č. 545 o výměře 193 m2, v účetní hodnotě 12.938,-Kč,
  • pozemek: p. p. č. 478/2 o výměře 54 m2, v účetní hodnotě 162,-Kč,
  • pozemek: p. p. č. 479/1 (část) o výměře 160 m2, v účetní hodnotě 5.342,-Kč,
  • pozemek: p. p. č. 479/2 o výměře 36 m2, v účetní hodnotě 1.202,-Kč.
  • Vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1512/2014

 • 1. RM projednala předání movitých věcí ve vlastnictví Města Jiříkov příspěvkové organizaci Města Jiříkov Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ke dni 01. 03. 2014 k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a k zabezpečení jejího hlavního účelu a předmětu činnosti a to:
  Inv. č.                    Název                                  rok. výr.                                       poř. cena (Kč)
  992828190094     Odsavač par                          1997                                                   67.757,-
  992828190095     Robot RE s příslušenstvím   2005                                                 154.300,-
  992828190099     Elektrická pánev Lotus         2009                                                 189.960,-
  775771000971     El. kotel varný                      1999                                                     8.507,-
  775771000976     Mrazící skříň  LTH 455 l      2007                                                  17.850,-
  775771000977     El.sporák Alba                      2004                                                   39.000,-
  775771000978     El.sporák Alba                      2004                                                   28.234,-
  775771000982     Čerpadlo ponorné                 1990                                                     4.120,-
  775771000983     Čerpadlo ponorné                 2003                                                   10.497,-
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout předat movité věci ve vlastnictví Města Jiříkov příspěvkové organizaci Města Jiříkov Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ke dni 01. 03. 2014 k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a k zabezpečení jejího hlavního účelu a předmětu činnosti a to:
  Inv. č.                    Název                                  rok. výr.                                        poř. cena (Kč)
  992828190094     Odsavač par                          1997                                                   67.757,-
  992828190095     Robot RE s příslušenstvím   2005                                                 154.300,-
  992828190099     Elektrická pánev Lotus         2009                                                 189.960,-
  775771000971     El. kotel varný                      1999                                                     8.507,-
  775771000976     Mrazící skříň  LTH 455 l      2007                                                  17.850,-
  775771000977     El.sporák Alba                      2004                                                   39.000,-
  775771000978     El.sporák Alba                      2004                                                   28.234,-
  775771000982     Čerpadlo ponorné                 1990                                                     4.120,-
  775771000983     Čerpadlo ponorné                 2003                                                   10.497,-

Usnesení č. 1513/2014

 • RM projednala Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1514/2014

 • RM projednala a bere na vědo zápis č. 11/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 5. února 2014.

Usnesení č. 1515/2014

 • 1. RM projednala žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o finanční příspěvek ve výši:
  • a) 4.000,-Kč na zajištění kulturního pořadu „Šíleně tlustá princezna“ Divadlem VeTři – Michaela Marková pro děti u příležitosti rozloučení s mateřskou školou,
  • b) 4.000,-Kč na zakoupení „Ročenky“ pro 40 předškoláků u příležitosti rozloučení s mateřskou školou.
 • 2. RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek příspěvkové organizaciMateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši:
  • a) 4.000,-Kč na zajištění kulturního pořadu „Šíleně tlustá princezna“ Divadlem VeTři – Michaela Marková pro děti u příležitosti rozloučení s mateřskou školou,
  • b) 4.000,-Kč na zakoupení „Ročenky“ pro 40 předškoláků u příležitosti rozloučení s mateřskou školou.

Usnesení č. 1516/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – výměna oken v třech objektech“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města Jiříkov
  2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  3. člen: p. Stredák Petr – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
  4. člen: p. Heřmánek Michal – referent odboru výstavby a životního prostředí
  5. člen: pí Mrázková Jaroslava – referent bytového a nebytového fondu
  a jejich náhradníků ve složení:
  1. náhradník: p. Dufek Petr – člen Rady města Jiříkov
  2. náhradník: Ing. Hompora Josef – tajemník MěÚ Jiříkov
  3. náhradník: p. Semerád Jiří - referent místního hospodářství
  4. náhradník: p. Jirkovský Václav -  předseda Komise výstavby a životního prostředí
  5. náhradník: pí Havlová Hana - referent výstavby a majetkové agendy v rozsahu správy pozemků města
  v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – výměna oken v třech objektech“.

Usnesení č. 1517/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projektantkou paní R. K., Varnsdorf na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská za dohodnutou cenu ve výši 28.000,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projektantkou paní R. K., Varnsdorf na zajištění zpracování projektu pro dodatečné povolení vodního díla v rámci řešení povodňových situací v oblasti ul. Brněnská za dohodnutou cenu ve výši 28.000,-Kč.

Usnesení č. 1518/2014

 • 1. RM projednala odkup části p.p.č. 4061/1 (nově p.p.č. 6652) – trvalý travní porost o výměře 44 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1373-65/2013 ve vlastnictví pana V. Š., Ledvice.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit odkup části p.p.č. 4061/1 (nově p.p.č. 6652) – trvalý travní porost o výměře 44 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1373-65/2013 ve vlastnictví pana V. Š., Ledvice za cenu dle znaleckého posudku.
 • 3. RM projednala odkup části p.p.č. 4065 (nově p.p.č. 4065/2) – zahrada o výměře 8 m2 a části p.p.č. 4065 (nově p.p.č. 4065/3) – zahrada o výměře 20 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP  č. 1373-65/2013 ve vlastnictví pana J. H., Jiříkov.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit odkup části p.p.č. 4065 (nově p.p.č. 4065/2) – zahrada o výměře 8 m2 a části p.p.č. 4065 (nově p.p.č. 4065/3) – zahrada o výměře 20 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1373-65/2013 ve vlastnictví pana J. H., Jiříkov za celkovou cenu 1,-Kč.

Usnesení č. 1519/2014

 • 1. RM projednala žádost na směnu pozemků mezi Městem Jiříkov a firmou Teamwelder s.r.o.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit záměr směny pozemků a to p.p.č. 793/3 (ostatní komunikace) o výměře 193 m2 a st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře cca 77 m2 a část st.p.č. 1229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 375 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví firmy Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov. Na směnu pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě.

Usnesení č. 1520/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov.

Usnesení č. 1521/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb k projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, uzavíranou mezi Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk, IČ: 86725661 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla:
  • a) uzavřít Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb k projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, mezi Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk, IČ: 86725661 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • b) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb k projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, mezi Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk, IČ: 86725661 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1522/2014

 • 1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách města Jiříkov.

Usnesení č. 1523/2014

 • 1. RM projednala a schvaluje v rámci akce „Vítání jara“ v Jiříkově dne 15. 04. 2014 Nájemní smlouvu na „Mobilní stavebnici pódia (základní provedení 8x5m), včetně jeho zastřešení“ mezi Dobrovolným svazkem obcí „Tolštejn“, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 69898774, zastoupeným MAS Šluknovsko, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303 a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem za cenu montážních prací, přepravy a nájemného za mobilní pódium ve výši 9.292,80 Kč včetně DPH.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města - uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru – výše uvedenou cenu za montážní práce, přepravu a nájemné za mobilní pódium uhradit,
  • c) vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění podmínek dle bodů IV. výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 1524/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č. Z_S24_12_8120043286 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „DC_Jiříkov, Hradecká čp. 518, úprava vNN“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č. Z_S24_12_8120043286 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „DC_Jiříkov, Hradecká čp. 518, úprava vNN“ mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za předpokládanou cenu ve výši 32.100,-Kč bez DPH.
 • 3.RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu č. Z_S24_12_8120043286 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „DC_Jiříkov, Hradecká čp. 518, úprava vNN“ mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za předpokládanou cenu ve výši 32.100,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1525/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo č. 02-O-2584-3729/14 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 a tuto smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 02-O-2584-3729/14 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4,   150 56 Praha 5, IČ 47116901.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o dílo č. 02-O-2584-3729/14 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov