Informace o přijatých usneseních z 99. schůze

Tisk

konané dne 10. března 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1543/2014

  • RM rozhodla přidělit byt 1+3 (88,67 m2), ul. Rumburská čp. 1054, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci, na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014 panu P. S, Rumburk.

Usnesení č. 1544/2014

  • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2014 města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2014 města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov