Informace o přijatých usneseních ze 101. schůze

Tisk

konané dne 31. března 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1568/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh směrnice č. 1 /2014 „Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 04. 2014.
 • 2. RM rozhodla schválit směrnici č. 1 /2014 „Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 04. 2014.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat směrnici č. 1 /2014 „Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova“.

Usnesení č. 1569/2014

 • 1. RM projednala a rozhodlauzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014:
  • S. H., Jiříkov  od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014
  • B. V., Jiříkov od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014
  • V. J., Jiříkov  od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014
 • 2. RM projednala a rozhodlaneuzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014:
  • S. K., Jiříkov od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014
  • S. R., Jiříkov od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014.

Usnesení č. 1570/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 5/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1571/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, které předmětem je provedení restaurátorských prací na drobné sakrální památce „Švédský sloup“, umístěné v části obce Starý Jiříkov, ulice Mánesova, na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov, uzavíraný mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 1 bere na vědomí. Důvodem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je osvobození zhotovitele od DPH a požadavek na více práce ze strany objednavatele.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, které předmětem je provedení restaurátorských prací na drobné sakrální památce „Švédský sloup“, umístěné v části obce Starý Jiříkov, ulice Mánesova, na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov, mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, které předmětem je provedení restaurátorských prací na drobné sakrální památce „Švédský sloup“, umístěné v části obce Starý Jiříkov, ulice Mánesova, na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1572/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z měsíce listopadu 2014 na duben 2014 ve výši 100.000,-Kč.
 • 2. RM schvaluje poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z měsíce listopadu 2014 na duben 2014 ve výši 100.000,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - vyvolat s firmou Energie pod Kontrolou o.p.s., Hodonín jednání ohledně ročního vyúčtování energií příspěvkových organizací města Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov