Informace o přijatých usneseních ze 102. schůze

Tisk

konané dne 7. dubna 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1573/2014

 • RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na úhradu členského příspěvku na rok 2014 ve výši 19.740,-Kč a doporučuje ZM tento účtovací dopis na úhradu členského příspěvku na rok 2014 schválit.

Usnesení č. 1574/2014

 • RM bere na vědomí podané Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města Jiříkova za rok 2013 Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 1.610.440,-Kč dne 24. 03. 2014.

Usnesení č. 1575/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1576/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 33. zasedání Letopisecké komise Rady města Jiříkova ze dne 26. 03. 2014.
 • 2. RM projednala návrh Letopisecké komise Rady města Jiříkova na udělení čestného občanství Města Jiříkova panu B. F., panu V. K. im memoriam a paní V. R. a doporučuje ZM udělit čestné občanství Města Jiříkova panu B. F., panu V. K. im memoriam a paní V. R..

Usnesení č. 1577/2014

 • 1. RM projednala předloženou informaci o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Město Jiříkov – oprava plynových pilířků“ dle požadovaného plnění uvedeného v zadávací dokumentaci a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava plynových pilířků“, neboť v termínu pro podání nabídek do 19. 03. 2014 nebyla žádným z oslovených uchazečů předložena nabídka.
 • 3. RM rozhodla zajistit opravu plynových pilířků ve městě Jiříkov zaměstnanci, kteří budou přijati na veřejně prospěšné práce.

Usnesení č. 1578/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku pro vyhotovení dokumentace stávajícího stavu a architektonické studie pro stavbu „Domov pro seniory – stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu č. p. 563/3, v ul. Londýnská, v k. ú. Jiříkov“ Ing. Milana Zezuly, Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk, IČ 46043861 za nabídkovou cenu ve výši 65.000,-Kč předloženou příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
 • 2. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov pro vyhotovení dokumentace stávajícího stavu a architektonické studie pro stavbu „Domov pro seniory – stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu č. p. 563/3, v ul. Londýnská, v k. ú. Jiříkov“ Ing. Milanem Zezulou, Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk,      IČ 46043861 za nabídkovou cenu ve výši 65.000,-Kč.

Usnesení č. 1579/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku a to osobního motorového vozidla Škoda Roomster 1,4, 63 kW v pořizovací ceně do 300.000,-Kč včetně DPH, osobního motorového vozidla Škoda Praktik 1,2 HTP 51 kW v pořizovací ceně do 250.000,-Kč včetně DPH a Konvektomatu Retigo Blue 1221 nástřik v pořizovací ceně 320.124,26 Kč včetně DPH.
 • 2. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k pořízení investičního majetku a to osobního motorového vozidla Škoda Roomster 1,4, 63 kW v pořizovací ceně do 300.000,-Kč včetně DPH, osobního motorového vozidla Škoda Praktik 1,2 HTP 51 kW v pořizovací ceně do 250.000,-Kč včetně DPH a Konvektomatu Retigo Blue 1221 nástřik v pořizovací ceně 320.124,26 Kč včetně DPH.
 • 3. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k uzavření Smlouvy o dílo evidenční č. 300-61-2014 s firmou RETIGO s.r.o., Láň 2310, P. S. 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60794062 k pořízení investičního majetku a to Konvektomatu Retigo Blue 1221 nástřik v pořizovací ceně 320.124,26 Kč včetně DPH.
 • 4. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k převodu částky ve výši 950.000,-Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu.

Usnesení č. 1580/2014

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 5041/1 (trvalý travní porost) o výměře 550 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,-Kč, paní E. R., Jiříkov od 15. 04. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,-Kč, paní M. B., Jiříkov od 15. 04. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu   1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 270,-Kč, panu V. T., Černouček od 15. 04. 2014 do             31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) p.p.č. 5282/1 (trvalý travní porost) o výměře 617 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 620,-Kč, paní V. Š., Jiříkov od 15. 04. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) p.p.č. 2776 (zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře      422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.060,-Kč, panu F. M., Jiříkov od 15. 04. 2014 do   31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM neschvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6505 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 900 m2 vše v   k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.050,-Kč,      panu M. B., Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části     p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,-Kč, panu M. K., Jiříkov od 15. 04. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1581/2014

 • 1. RM revokuje usnesení č. 1532/2014 v bodě f) z 98. schůze Rady města konané dne 03. 03. 2014.
 • 2. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu pozemků bere na vědomí.
 • 3. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 1290 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu   1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 390 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 665 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 55 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 5079/1 (zahrada) o výměře 190 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a p.p.č. 5060/1 (zahrada) o výměře 190 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov       č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 a části p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 40 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 575 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1582/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o výkonu koordinátora BOZP č. smlouvy OB203-13-43 na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ a tuto smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výkonu koordinátora BOZP č. smlouvy OB203-13-43 mezi Městem Jiříkov a firmou S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 19.200,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o výkonu koordinátora BOZP č. smlouvy OB203-13-43 mezi Městem Jiříkov a firmou S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 19.200,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1583/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od firmy Land spol. s.r.o. Ústí nad Labem na zajištění dalších požadovaných prací v rámci úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM přijmout nabídku od projekční firmy Land spol. s.r.o. Ústí nad Labem na zajištění dalších požadovaných prací v rámci úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní za cenu 1.085.537,20 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1584/2014

 • 1. RM projednala nabídku společnosti PROXIMA Bohemia, spol. s.r.o. – vydavatelství místopisného tisku, Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve věci prezentace Města Jiříkova v Encyklopedii – Česká republika, města a obce.
 • 2. RM rozhodla nepřijmout nabídku společnosti PROXIMA Bohemia, spol. s r.o. – vydavatelství místopisného tisku, Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve věci prezentace Města Jiříkova v Encyklopedii – Česká republika, města a obce.

Usnesení č. 1585/2014

 • 1. RM projednala dopis H – Triatlonu, Smrčinská 12, 150 00 Praha 5 se žádostí o organizační pomoc a technickou podporu při pořádání 21. ročníku Houmrova triatlonu v Jiříkově, který je spojen s hudebním festivalem.
 • 2. RM rozhodla podpořit sportovně – kulturní akci 21. ročník Houmrova triatlonu v Jiříkově spojený s hudebním festivalem, která se uskuteční 02. 08. 2014 ve Sportovním areálu TJ Spartak Jiříkov.
 • 3. RM doporučuje starostovi města převzít záštitu nad 21. ročníkem Houmrova triatlonu u příležitostí 100. Výročí povýšení Jiříkova na město.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov