Informace o přijatých usneseních ze 103. schůze

Tisk

konané dne 23. dubna 2014 od 16:10 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1586/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1587/2014

 • RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 se zjištěním: při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika.

Usnesení č. 1588/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 03. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1589/2014

 • 1. RM revokuje své usnesení č. 1556/2014 v bodě 1 písm. c) ze 100. schůze RM konané dne 17. 03. 2014.
 • 2. RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro Základní kynologickou organizaci Jiříkov, Štefánikova 860, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359, příspěvek ve výši 6.000,-Kč na startovné na závodech a na nákup výcvikových pomůcek pro agility a sportovní výcvik psů.

Usnesení č. 1590/2014

 • 1. RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2014 v celkové výši 220.000,-Kč, a to 120.000,-Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce.
 • 2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1591/2014

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 1.428.291,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1592/2014

 • 1. RM projednala Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově", ve výši 78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven" a toto rozhodnutí bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově", ve výši   78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven",
  • b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově", ve výši 78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven",
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 78.000,-Kč z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven" na rok 2014, na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově",
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven" na rok 2014, na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově", budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1593/2014

 • RM projednala a bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov o finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na zajištění akce "Klienti slaví 100. Výročí budovy, která se stala jejich domovem" dne 30. 05. 2014.

Usnesení č. 1594/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  29. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 12. 03. 2014.

Usnesení č. 1595/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  30. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 09. 04. 2014.

Usnesení č. 1596/2014

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1379-76/2013, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní L. S., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 75.300,-,
  • b) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 95 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 225-85/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní Mgr. M. J., Praha 9, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.700,-,
  • c) st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a části p.p.č. 5665/1 (zahrada) o výměře 1489 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 813-36/2004, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu R. T., Jiříkov, za cenu a podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005, tj. celkem 32.540,-,
  • d) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. K., Šluknov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 1.360,-. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok,
  • e) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní porost) o výměře 2533 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu P. K., Jiříkov, za podmínek: prodeje pozemků 1000 m2 za 1,-Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,-Kč/m2, tj. celkem 201.760,-. Na prodej pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě  a současně nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok. Kolaudace stavby bude provedena do jednoho roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 1597/2014

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to:
  • a) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 177-11/2010 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 , tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
  • b) p.p.č. 4965/1 (trvalý travní porost) o výměře 695 m2 a p.p.č. 4966 (trvalý travní porost) o výměře 47 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 1598/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 014/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře      1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
 • 2. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
 • 3. RM rozhodla zveřejnit záměr Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 014/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.

Usnesení č. 1599/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000397 včetně dodatku č. 1 a tento návrh smlouvy včetně dodatku č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000397 včetně dodatku č. 1 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000397 včetně dodatku č. 1 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701.

Usnesení č. 1600/2014

 • 1. RM projednala žádost koordinátora projektu Meziobecní spolupráce za ORP Rumburk – DSO SEVER k poskytnutí znaku Města Jiříkova v elektronické podobě a jeho použití pouze pro potřeby projektu Meziobecní spolupráce.
 • 2. RM rozhodla na základě žádosti koordinátora projektu Meziobecní spolupráce za ORP Rumburk – DSO SEVER vydat souhlas k použití znaku Města Jiříkova pouze pro potřeby projektu Meziobecní spolupráce.

Usnesení č. 1601/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov o právní zastoupení příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov JUDr. P. Č., Příbram v jednání s Pražskou provincii kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), církevní právnickou osobou, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, IČ 47067039 ve věci uzavření nájemní smlouvy.
 • 2. RM schvaluje právní zastoupení příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov JUDr. P. Č., Příbram, v jednání s Pražskou provincii kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), církevní právnickou osobou, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, IČ 47067039 ve věci uzavření nájemní smlouvy.
 • 3. RM pověřuje ředitele příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera k podpisu smlouvy ve věci právního zastoupení a Plné moci s JUDr. P. Č., Příbram.

Usnesení č. 1602/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č. Z_S24_12_8120037532 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou "IZ-12-4000088, DC_Jiříkov, 9. května, úprava vNN, kNN" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla neuzavřít smlouvu č. Z_S24_12_8120037532 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou "IZ-12-4000088, DC_Jiříkov, 9. května, úprava vNN, kNN" mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za předběžnou cenu ve výši 461.397,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1603/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp. 740, ul. Moskevská" a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  • 1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města
  • 2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  • 3. člen: p. Mgr. Bc. Obergruber Ladislav – ředitel příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace
  • 4. člen: p. Stredák Petr – vedoucí odboru místního bytového hospodářství
  • 5. člen: p. Heřmánek Michal – referent odboru výstavby a životního prostředí
   v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp. 740, ul. Moskevská".

Usnesení č. 1604/2014

 • 1. RM projednala:
  • a) návrh Smlouvy č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 43.407,-Kč a tento návrh smlouvy bere na vědomí,
  • b) Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 737.919,-Kč a toto rozhodnutí bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 43.407,-Kč, uzavíranou mezi SFŽP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • b) schválit Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 737.919,-Kč, vydané MŽP dne 19. 03. 2014 a podepsané ředitelem oddělní fondů evropské unie Ing. Jaroslavem Michnou,
  • c) schválit podmínky Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 737.919,-Kč, vydané MŽP dne 19. 03. 2014 a podepsané ředitelem oddělní fondů evropské unie Ing. Jaroslavem Michnou,
  • d) přijmout finanční prostředky ve výši 43.407,-Kč na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže" na základě Smlouvy č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP,
  • e) přijmout finanční prostředky ve výši 737.919,-Kč na spolufinancování projektu v rámci MŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže" na základě Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437,
  • f) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 43.407,-Kč a finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci MŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže", ve výši 737.919,-Kč budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1605/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 023/2014, jejímž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav, uzavírané mezi panem Jiřím Zerzánkem, Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 70572577 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 023/2014, jejímž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav mezi panem Jiřím Zerzánkem, Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 70572577 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 023/2014, jejímž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav mezi panem Jiřím Zerzánkem, Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 70572577 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1606/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části nebytových prostor o ploše 55,67 m2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1607/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor o ploše 34,30 m2 v objektu č. p. 900, ulice 9. května, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1608/2014

 • 1. RM projednala návrh nájemní smlouvy na nebytový prostor mezi Městem Jiříkov a paní D. K., Rumburk a tento návrh nájemní smlouvy na nebytový prostor o ploše 28,90 m2 v objektu č. p. 3, Náměstí v Jiříkově bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor o ploše 28,90 m2 v objektu    č. p. 3, Náměstí v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a paní D. K., Rumburk.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor o ploše 28,90 m2 v objektu č. p. 3, Náměstí v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a paní D. K., Rumburk.

Usnesení č. 1609/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor o ploše 42,00 m2 v objektu zemědělská stavba bez č. p. na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v   k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1610/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o vyhlášeném poptávkovém řízení na zajištění oslav 100. výročí povýšení Jiříkova na město konané dne 24. 05. 2014 na náměstí v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla o zajištění oslav 100. výročí povýšení Jiříkova na město Agenturou DreamPro, s.r.o., pobočka Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem, IČ 24265951 za smluvní cenu 168.190,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1611/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje ke kompletní reorganizaci autobusových linek od 01. 01. 2015, kterou bude zajišťovat společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. na základě výběrového řízení.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy a komisi místního a bytového hospodářství – prověřit změny autobusových linek týkající se občanů Jiříkova v rámci reorganizace dopravní obslužnosti Šluknovského výběžku od 01. 01. 2015.

Usnesení č. 1612/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 6/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1613/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 026/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 600,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", uzavírané mezi panem J. R., Markvartice u Děčína a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 026/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 600,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", mezi panem J. R., Markvartice u Děčína a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 026/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 600,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", mezi panem J. R., Markvartice u Děčína a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1614/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 027/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 700,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", uzavírané mezi paní Mgr. K. M., Rumburk a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 027/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 700,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", mezi paní Mgr. K. M., Rumburk a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 027/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 700,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", mezi paní Mgr. K. M., Rumburk a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1615/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 028/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 700,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", uzavírané mezi doc. Mgr. M. V., Ph.D., Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 028/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 700,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", mezi doc. Mgr. M. V., Ph.D., Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 028/2014, jejímž předmětem je vypracování odborného posudku za cenu ve výši 700,-Kč k připravované knize s názvem "Jiříkov – dějiny města", mezi doc. Mgr. M. V., Ph.D., Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1616/2014

 • 1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, na kompletní zhotovení a dodání stroje věžních hodin a 4 ks ciferníků určených k umístění ve věžičce budovy na adrese 9. května 900/2 v Jiříkově, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Dipl. Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 8680987, a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu výroby nových ciferníků a tím prodloužení termínu dokončení díla do 23. 05. 2014.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na kompletní zhotovení a dodání stroje věžních hodin a 4 ks ciferníků určených k umístění ve věžičce budovy na adrese 9. května 900/2 v Jiříkově, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Dipl. Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 8680987.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na kompletní zhotovení a dodání stroje věžních hodin a 4 ks ciferníků určených k umístění ve věžičce budovy na adrese 9. května 900/2 v Jiříkově, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Dipl. Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 8680987.

Usnesení č. 1617/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o pokračování činnosti přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace od 01. 09. 2014.
 • 2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, mládeže a tělovýchovy o souhlas se zřízením přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2014.
 • 3. RM ukládá:
  • a) řediteli Základní školy Jiříkov – připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem Ústeckého kraje k činnosti přípravné třídy,
  • b) vedoucímu vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu s výše uvedeným usnesením RM.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov