Informace o přijatých usneseních ze 106. schůze

Tisk

konané dne 16. června 2014 od 14:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

Usnesení č. 1675/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1676/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 19. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 04. 06. 2014.

Usnesení č. 1677/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní D. K., Rumburk o pronájem nebytových prostor o ploše 25,44 m2 v objektu č.p. 3/4, Náměstí v Jiříkově.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí žádost paní O. Š., Rumburk o pronájem nebytových prostor o ploše 25,44 m2 v objektu č.p. 3/4, Náměstí v Jiříkově.
 • 3. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor o ploše 25,44 m2 v objektu č.p. 3/4, Náměstí v Jiříkově paní D. K., Rumburk od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014.
 • 4. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu č.p. 3/4, Náměstí v Jiříkově a starostovi města nájemní smlouvu na nebytový prostor podepsat.

Usnesení č. 1678/2014

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny, mezi Městem Jiříkov a firmou Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, na dobu od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2019 za cenu ve výši 19.600,-Kč bez DPH a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny, mezi Městem Jiříkov a firmou Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, na dobu od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2019 za cenu ve výši 19.600,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny, mezi Městem Jiříkov a firmou Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, na dobu od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2019 za cenu ve výši 19.600,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1679/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1680/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU, kde žádost o proplacení prokázaných uhrazených výdajů uvedených v „Soupisu oprávněných výdajů navržených k financování z Fondu solidarity EU“ v celkové výši 296.369,30 Kč byla akceptována bez výhrad. Jedná se o výdaje spojené s povodní v červnu 2013.
 • 2. RM doporučuje ZM uvedenou Zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU projednat.

Usnesení č. 1681/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 10/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 10/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1682/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 15/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 04. 06. 2014.

Usnesení č. 1683/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  31. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 13. 05. 2014.

Usnesení č. 1684/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“(objekt hasičské zbrojnice) a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“ za cenu 33.880,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk smlouvu o dílo na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“ a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - ve spolupráci s vedoucími odborů MěÚ  Jiříkov  zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2014 potřebné finanční prostředky na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“.
 • 5. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - předložit návrh rozpočtového opatření do ZM.

Usnesení č. 1685/2014

 • 1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-panu Ĺ. K., Jiříkov od       01. 07. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 465 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,-paní J. B., Jiříkov od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 3557/1 (ostatní plocha) o výměře 230 m2 a části p.p.č. 3590/1 (zahrada) o výměře 439 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 3590/1 (zahrada) o výměře 30 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 820,-panu K. S., Jiříkov od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a starostovi města nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.

Usnesení č. 1686/2014

 • 1. RM projednala výpůjčku části pozemku p.č. 479/1 o výměře 1672 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova pro volnočasové aktivity a činnost Schrödingerova institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf a tuto výpůjčku bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 479/1 o výměře 1672 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova pro volnočasové aktivity a činnost Schrödingerovu institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o výpůjčce pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města smlouvu o výpůjčce pozemku podepsat.

Usnesení č. 1687/2014

 • RM projednala předloženou informaci o ceně lesních pozemků k připravované směně pozemků mezi Městem Jiříkov a Lesy ČR, s.p. a tuto informaci bere na vědomí.

Usnesení č. 1688/2014

 • 1. RM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí úhrady vystoupení Petry Černocké v rámci oslav dne 30. 05. 2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
  2. RM doporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2014 ve výši 20.000,-Kč příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na pokrytí úhrady vystoupení Petry Černocké.
  3. RM doporučuje ZM na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.

Usnesení č. 1689/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci prodloužení trasy stávající STL plynovodního řadu a zřízení STL plynové přípojky v souvislosti se stavbou „Domov důchodců Jiříkov“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci prodloužení trasy stávající STL plynovodního řadu a zřízení STL plynové přípojky v souvislosti se stavbou „Domov důchodců Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za předběžnou kupní cenu ve výši 187.000,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci prodloužení trasy stávající STL plynovodního řadu a zřízení STL plynové přípojky v souvislosti se stavbou „Domov důchodců Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za předběžnou kupní cenu ve výši 187.000,-Kč.

Usnesení č. 1690/2014

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2014 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:
  • a) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (příloha zápisu č. 1),
  • b) paní Zdeňce Svobodové, statutární zástupkyniředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1),
  • c) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).
 • 2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM.

Usnesení č. 1691/2014

 • 1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 26. 05. 2014 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2013 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01 - 08/2013. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 26. 05. 2014 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2013 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01 - 08/2013. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 27. 05. 2014 u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, za období 10 – 12/2013 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01 - 09/2013. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 4. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 26. 05. 2014 u příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2013 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období  01 - 08/2013. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

Usnesení č. 1692/2014

 • RM rozhodla nepřidělit byt 1+3 (96,50 m2), Moskevská 796, Jiříkov a ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vyhlásit nové výběrové řízení na byt 1+3 (96,50 m2), Moskevská 796, Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov