Informace o přijatých usneseních ze 108. schůze

Tisk

konané dne 7. července 2014 od 14:35 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1700/2014

 • RM bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů za období 2006 až 2013.

Usnesení č. 1701/2014

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní J. M., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní J. M., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem V. J., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana V. J., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní J. M., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 800,-Kč (finanční hotovost) od paní J. M., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 4. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a firmou Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31, Jiříkov, IČ 62241001 a rozhodla přijmout dar ve výši 25.000,-Kč (finanční hotovost) od firmy Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31, Jiříkov, IČ 62241001, dar byl poskytnut na zakoupení navijáku pro SDH Jiříkov a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 1702/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 36. zasedání Letopisecké komise konaného dne 17. 06. 2014.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit fotografa Dušana Zápotockého a fotografie pro vydání druhé knihy.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit fotografa Dušana Zápotockého na 14:00 hod. dne 31. 08. 2014 do Baziliky ve Filipově.

Usnesení č. 1703/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 32. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 18. 06. 2014.

Usnesení č. 1704/2014

 • 1. RM projednala předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Na zajištění komplexního odpadového hospodářství uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089 a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Na zajištění komplexního odpadového hospodářství mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Na zajištění komplexního odpadového hospodářství mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089.

Usnesení č. 1705/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zajištění realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120037532 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" z důvodu prodloužení termínu realizace a tento návrh dodatku č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zajištění realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120037532 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zajištění realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120037532 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

Usnesení č. 1706/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 12 (zahrada) o výměře 50 m2 a části p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře       70 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části st.p.č. 1248/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu       1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 26 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 26 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 900 m2 vše v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 596/13 (zahrada) o výměře 461 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 596/13 (zahrada) o výměře 36 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) p.p.č. 1697/7 (zahrada) o výměře 1199 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) části p.p.č. 3598/1 (zahrada) o výměře 300 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu           1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 208/1 (zahrada) o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) p.p.č. 19/9 (zahrada) o výměře 445 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) p.p.č.587/5 (zahrada) o výměře 56 m2 a p.p.č. 587/8 (zahrada) o výměře 329 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • l) p.p.č. 591 (zahrada) o výměře 701 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • m) p.p.č. 19/8 (zahrada) o výměře 458 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • n) části p.p.č. 6217 (ostatní plocha) o výměře 107 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu     1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • o) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • p) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • q) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí -  zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.

Usnesení č. 1707/2014

 • 1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2764/6 (trvalý travní porost) o výměře 436 m2 a p.p.č. 6257/3 (ostatní plocha) o výměře 127 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 570,-paní E. S., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 698 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 140,-panu J. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 1896/1 (ostatní plocha) o výměře 360 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,-panu J. W., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 348 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 350,-paní K. M., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 a části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 450 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 510,- paní D. M., Liberec od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-panu R. J., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.

Usnesení č. 1708/2014

 • 1. RM revokuje usnesení č.1288/2013 ze dne 02. 09. 2013 v plném znění.
 • 2. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6216/2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov, na nichž je umístěno zařízení Oprávněného – kabelové vedení NN typu 1-AYKY-J 4x16mm2 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou obchodní společností Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice, IČ 62743881 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6216/2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov, na nichž je umístěno zařízení Oprávněného – kabelové vedení NN typu 1-AYKY-J 4x16mm2 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou obchodní společností Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice, IČ 62743881 a to bezúplatně.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6216/2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov, na nichž je umístěno zařízení Oprávněného – kabelové vedení NN typu 1-AYKY-J 4x16mm2 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou obchodní společností Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice, IČ 62743881.

Usnesení č. 1709/2014

 • RM bere na vědomí Výroční zprávu Salesiánského klubu mládeže Rumburk – Jiříkov za rok 2013.

Usnesení č. 1710/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Schrödingerova institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, zastoupeného ředitelkou paní Gabrielou Doušovou o výpůjčku stavby bez čp./ev. (zahradní domek) na parcele st.č. 1420 v Londýnské ulici, v k. ú. Jiříkov o ploše 169,78 m2.
 • 2. RM rozhodla vypůjčit stavbu bez čp./ev. (zahradní domek) na parcele st.č. 1420 v Londýnské ulici, v k. ú. Jiříkov o ploše 169,78 m2 Schrödingerovu institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, od 01. 07. 2014 na dobu neurčitou.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o výpůjčce na stavbu bez čp./ev. (zahradní domek) na parcele st.č. 1420 v Londýnské ulici, v  k. ú. Jiříkov o ploše 169,78 m2 a starostovi města smlouvu o výpůjčce podepsat.

Usnesení č. 1711/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 671/2012 dotčených pozemků stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a 4, Náměstí v Jiříkově" a tento dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 671/2012 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 671/2012  mezi Městem Jiříkov a firmou Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na pronájem části p.p.č. 6550/1 v k. ú. Jiříkov o výměře 65 m2 za cenu 455,-Kč/rok na stavbu "Rekonstrukce objektů čp. 3 a 4, Náměstí v Jiříkově".
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 671/2012 mezi Městem Jiříkov a firmou Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na pronájem části p.p.č. 6550/1 v k. ú. Jiříkov o výměře 65 m2 za cenu 455,-Kč/rok na stavbu "Rekonstrukce objektů čp. 3 a 4, Náměstí v Jiříkově".

Usnesení č. 1712/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2014 na akci "Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská" a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2014 bere na vědomí. Vícepráce byly odsouhlaseny v  stavebním deníku.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2014 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Jaroslav Novák - KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf na akci "Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská" za cenu 231.081,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2014 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Jaroslav Novák - KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf na akci "Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská" za cenu 231.081,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1713/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti", číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 a tento návrh smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti", číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 49.900,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti", číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 49.900,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1714/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana R. S. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Moskevská 799 v Jiříkově na další období od 01. 07. 2014.
 • 2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na období od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014 panu R. S. za předpokladu složení tříměsíčního nájemného jako kauci na byt.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov