Informace o přijatých usneseních ze 111. schůze

Tisk

konané dne 11. srpna 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1723/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1724/2014

 • 1. RM projednala darování pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit darování pozemků a to:
  části p.p.č. 501/2 (zahrada) o výměře 11 m2, části st.p.č. 673 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, části st.p.č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, části p.p.č. 500/1 (zahrada) o výměře 1 m2 a části p.p.č. 498/1 (zahrada) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 v k. ú. Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1725/2014

 • 1. RM projednala přijmutí daru pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru pozemků a to části p.p.č. 6517/2 díl "p+y" (ostatní plocha) o výměře 198 m2, části p.p.č. 6517/2 (nově vzniklou p.p.č. 6517/15 – ostatní plocha) o výměře 25 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na LV č. 748 v k. ú. Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1726/2014

 • 1. RM projednala odkup pozemků ve vlastnictví pana R. M. K., Deggendorf.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit odkup p.p.č. 588/1 (zahrada) o výměře 4256 m2 v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana R. M. K., Deggendorf za cenu 532.000,-Kč.

Usnesení č. 1727/2014

 • 1. RM projednala přijmutí daru a to budovy č.p. 224 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 1028/2 a st.p.č. 1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2011 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví firmy GEOENERGY INVEST-CZ, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha – Vinohrady.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru a to budovy č.p. 224 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 1028/2 a st.p.č. 1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2011 m2 v k. ú. Jiříkov z vlastnictví firmy GEOENERGY INVEST-CZ, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha – Vinohrady.

Usnesení č. 1728/2014

 • 1. RM projednala odkup pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit odkup pozemků a to části p.p.č. 5186/1 (zahrada) o výměře  9 m2 a části p.p.č. 5186/1 (zahrada) o výměře 5 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP      č. 224-141/2013 z vlastnictví Biskupství litoměřického, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 1.080,-Kč.

Usnesení č. 1729/2014

 • 1. RM projednala záměr darování pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit záměr darovat pozemky a to části p.p.č. 431 díl "b" (ostatní plocha) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010, části p.p.č. 448 díl "d" (ostatní plocha) o výměře 28 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010 z vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 v k. ú. Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1730/2014

 • 1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 12 (zahrada) o výměře 50 m2 a části p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 70 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,-panu M. P., Jiříkov od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části st.p.č. 1248/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 230,-panu   A. P., od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu       1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 60,-panu J. P., Jiříkov od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 26 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 26 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 160,- paní L. S., Jiříkov od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 900 m2 vše v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.050,-paní P. K., Jiříkov od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 4. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 596/13 (zahrada) o výměře 461 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 596/13 (zahrada) o výměře 36 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.010,-paní L. K., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 1697/7 (zahrada) o výměře 1199 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.200,-panu F. M., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 3598/1 (zahrada) o výměře 300 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,-paní M. S., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 208/1 (zahrada) o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,-paní M. Š., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) p.p.č. 19/9 (zahrada) o výměře 445 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,-paní J. M., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) p.p.č. 587/5 (zahrada) o výměře 56 m2 a p.p.č. 587/8 (zahrada) o výměře 329 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 390,-panu F. H., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) p.p.č. 591 (zahrada) o výměře 701 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 710,-panu F. H., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) p.p.č. 19/8 (zahrada) o výměře 458 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 460,-panu Ĺ. K., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 6217 (ostatní plocha) o výměře 107 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu      1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,-paní S. D., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-panu Z. M., Jiříkov od    01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-panu Z. Š., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • l) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-paní K. B., Jiříkov od      01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • m) p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 2847 m2 a část p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) o výměře 850 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 3.700,-panu R. P., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 5. RM ukládá:
  • a) odboru výstavby a životního prostředí- vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
  • b) starostovi města - nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.

Usnesení č. 1731/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2469/1 (zahrada) o výměře 469 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 116/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 5640/1 (trvalý travní porost) o výměře 1987 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 100/1 (zahrada) o výměře 50 m2 a části p.p.č. 100/2 (zahrada) o výměře 220 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) p.p.č. 5244/10 (ostatní plocha) o výměře 202 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 280 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) p.p.č. 5863/2 (trvalý travní porost) o výměře 702 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu  1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) p.p.č. 2197 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu     0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 2312/11 (trvalý travní porost) o výměře 110 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) p.p.č. 2783/9 (zahrada) o výměře 597 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) části p.p.č. 2582 (zahrada) o výměře 700 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • l) části p.p.č. 807 (ostatní plocha) o výměře 80 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku na parkování vozidel za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • m) p.p.č. 834/4 (trvalý travní porost) o výměře 1039 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • n) p.p.č. 5742 (trvalý travní porost) o výměře 1331 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu   1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • o) p.p.č. 5908 (zahrada) o výměře 715 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • p) p.p.č. 6623/1 (ostatní plocha) o výměře 297 m2 a p.p.č. 162/1 (trvalý travní porost) o výměře 315 m2 vše k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.

Usnesení č. 1732/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  33. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 16. 07. 2014.

Usnesení č. 1733/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě       č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2  o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do   31. 12. 2015.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.

Usnesení č. 1734/2014

 • 1. RM projednala žádost  na odkup pozemků a stavby bez č.p. ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 95/1 (zahrada), st.p.č. 1621 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavby na st.p.č. 1621 bez č.p. vše  v katastrálním území Jiříkov.

Usnesení č. 1735/2014

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 469 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 158 m2, p.p.č. 4455 (zahrada) o výměře 18 m2 a p.p.č. 4456 (zahrada) o výměře 935 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
  • b) p.p.č. 5211/4 o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 o výměře 32 m2, p.p.č. 5213 o výměře 317 m2, p.p.č. 5214/1 o výměře 153 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
  • c) části p.p.č. 6038/2 (ostatní plocha) o výměře 57 m2 a části p.p.č. 6038/2 (ostatní plocha) o výměře 78 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 1736/2014

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město" ve výši 50.000,-Kč a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město" ve výši 50.000,-Kč, uzavíranou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město" ve výši 50.000,-Kč, uzavírané mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 50.000,-Kč na spolufinancování projektu ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město" na základě uzavírané smlouvy mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování projektu ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město", ve výši 50.000,-Kč budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1737/2014

 • 1. RM projednala návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 "Oživení turismu v německo – českém pohraničí", ve výši 223.843,06 Kč a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 "Oživení turismu v německo – českém pohraničí", ve výši 223.843,06 Kč, uzavírané mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • b) schválit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 "Oživení turismu v německo – českém pohraničí", ve výši 223.843,06 Kč, uzavírané mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 223.843,06 Kč na spolufinancování projektu "Oživení turismu v německo – českém pohraničí" na základě uzavíraného rozhodnutí mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování projektu "Oživení turismu v německo – českém pohraničí", ve výši 223.843,06 Kč budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a 2015.

Usnesení č. 1738/2014

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem P. D., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana P. D., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1739/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 12/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1740/2014

 • 1. RM projednala předloženu informaci o vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova" a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova" s použitím nové tvrdé krytiny – bobrovka, předložil zhotovitel Jaroslav Novák – Klempířství, Havlíčkova 3391,   407 47 Varnsdorf, IČ 156644571 s nabídkovou cenou ve výši 590.444,04 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky" v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova".
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Jaroslav Novák – Klempířství, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 156644571 na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova" s použitím nové tvrdé krytiny – bobrovka, za cenu 590.444,04 Kč včetně DPH s podmínkou, že výměna střešní krytiny bude provedena v součinnosti a v termínu realizace zateplení objektu č.p. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Jaroslav Novák – Klempířství, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 156644571 na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova" s použitím nové tvrdé krytiny – bobrovka, za cenu 590.444,04 Kč včetně DPH s podmínkou, že výměna střešní krytiny bude provedena v součinnosti a v termínu realizace zateplení objektu č.p. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov