Informace o přijatých usneseních ze 112. schůze

Tisk

konané dne 25. srpna 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1741/2014

 • 1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2014:
  • a) příjmy ve výši 28.281.526,45 Kč, výdaje ve výši 28.634.518,64 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 352.992,19 Kč,
  • b) výnosy ve výši 29.959.786,49 Kč, náklady ve výši 20.646.017,02 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 9.313.769,47 Kč.
 • 2. RM projednala mezitímní účetní uzávěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2014, tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, RM doporučuje ZM mezitímní účetní uzávěrku za období 6/2014 schválit.

Usnesení č. 1742/2014

 • 1. RM projednala:
  • a) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 6/2014,
  • b) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 6/2014,
  • c) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace k 30. 06. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 6/2014,
  • d) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov k 30. 06. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 6/2014.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 30. 06. 2014,
  • b) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 30. 06. 2014,
  • c) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 30. 06. 2014,
  • d) mezitímní účetní uzávěrku příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov za období roku 2014 se stavem k 30. 06. 2014.

Usnesení č. 1743/2014

 • 1. RM revokuje usnesení č. 1645/2014 v bodě 3 ze 104. schůze RM konané dne 19. 05. 2014. Důvodem je technická oprava.
 • 2. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková  organizace ve výši 99.338,26 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 20.000,-Kč, tj. 20,13% převést do fondu odměn a 79.338,26 Kč, tj. 79,87% převést do rezervního fondu.

Usnesení č. 1744/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1745/2014

 • RM projednala předložený "Plán inventur na rok 2014", tento "Plán inventur na rok 2014" schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento "Plán inventur na rok 2014" podepsat.

Usnesení č. 1746/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 21. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 20. 08. 2014.

Usnesení č. 1747/2014

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (96,50 m2), Moskevská 796, Jiříkov směnou za byt 1+2 (69,30 m2) Moskevská 799 za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 9. 2014 do 31. 12. 2014 paní M. B., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (53,64 m2), 9. května 900, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014 panu    L. M., Jiříkov.

Usnesení č. 1748/2014

 • 1. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru - zemědělská stavba bez  č. p., na st.p.č. 1357/2 Antonínova ulice, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov o ploše 21 m2.
  2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 900, ulice 9. května, v  části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov o ploše 34,30 m2.

Usnesení č. 1749/2014

 • RM schvaluje po dobu nezbytně nutnou v rámci rekonstrukce budov příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a výstavby nové budovy příspěvkové organizace Mateřské škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace umístění přípravné třídy základní školy v prostorách příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1750/2014

 • RM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu "Dotyková zařízení ve výuce" příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Usnesení č. 1751/2014

 • 1. RM bere na vědomí doručenou "Petici proti výstavbě výrobní a skladové haly v objektu areálu bývalých Lustrů v Březinově ulici" občanů Města Jiříkova.
 • 2 RM ukládá: starostovi města – předložit výše uvedenou petici k projednání na Zastupitelstvu města Jiříkova v září 2014.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov