Informace o přijatých usneseních ze 114. schůze

Tisk

konané dne 15. září 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1762/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1763/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 055/2014, jejímž předmětem je dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů dle přílohy č. 1 smlouvy v rámci projektu „Oživení turismu v německo - českém pohraničí“ za cenu ve výši 199.000,-Kč, uzavírané mezi panem Mgr. J. P., Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 055/2014, jejímž předmětem je dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů dle přílohy č. 1 smlouvy v rámci projektu „Oživení turismu v německo - českém pohraničí“ za cenu ve výši 199.000,-Kč, mezi panem Mgr. J. P., Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 055/2014, jejímž předmětem je dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů dle přílohy č. 1 smlouvy v rámci projektu „Oživení turismu v německo - českém pohraničí“ za cenu ve výši 199.000,-Kč, mezi panem Mgr. J. P., Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1764/2014

 • 1. RM projednala návrh Rozhodnutí č. MK-S 8195/2014-ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014, včetně podmínek přidělení dotace na projekt Kniha k 100. výročí povýšení Jiříkova na město „Jiříkov – dějiny města“, ve výši 140.000,-Kč a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Rozhodnutí č. MK-S 8195/2014-ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014, včetně podmínek přidělení dotace na projekt Kniha k 100. výročí povýšení Jiříkova na město „Jiříkov – dějiny města“, ve výši 140.000,-Kč, uzavíraného mezi Ministerstvem kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, zastoupené ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury paní PhDr. Zuzanou Malcovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • b) schválit podmínky Rozhodnutí č. MK-S 8195/2014-ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014, včetně podmínek přidělení dotace na projekt Kniha k 100. výročí povýšení Jiříkova na město „Jiříkov – dějiny města“, ve výši      140.000,-Kč, uzavíraného mezi Ministerstvem kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, zastoupené ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury paní PhDr. Zuzanou Malcovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 140.000,-Kč na spolufinancování projektu Kniha k 100. výročí povýšení Jiříkova na město „Jiříkov – dějiny města“, na základě Rozhodnutí č. MK-S 8195/2014-ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014, uzavíraného mezi Ministerstvem kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, zastoupené ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury paní PhDr. Zuzanou Malcovou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování projektu Kniha k 100. výročí povýšení Jiříkova na město „Jiříkov – dějiny města“, ve výši 140.000,-Kč budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1765/2014

 • RM projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2016 - 2017 a doporučuje ZM Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2016 - 2017 přijmout a schválit.

Usnesení č. 1766/2014

 • RM z důvodu komunálních voleb a změny zastupitelstva obce doporučuje ZM přijmout na rok 2015 rozpočtové provizorium Města Jiříkova, RM zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru zpracovat pouze návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2015 a předložit ho ZM na prosincovém zasedání.

Usnesení č. 1767/2014

 • RM z důvodu komunálních voleb a změny zastupitelstva obce doporučuje ZM rozhodnout o přípravě Grantového programu na rok 2015 (příspěvky spolkům) nejpozději v lednu 2015 s vyhlášením v 1. čtvrtletí roku 2015 v souvislosti se schvalováním rozpočtu města na rok 2015 ve stejném čase.

Usnesení č. 1768/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 15/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 15/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1769/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1770/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2014 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2014 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1771/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 78.415,90 Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 193.906,08 Kč svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 78.415,90 Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 193.906,08 Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 78.415,90 Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 193.906,08 Kč dle přiložené inventární evidence z majetku zřizovatele.

Usnesení č. 1772/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1773/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 193.664,85 Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku č.1-4/2014 a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 537.558,-Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku č. 5-8/2014.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 193.664,85 Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku č.1-4/2014 a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 537.558,-Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku č. 5-8/2014 do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 193.664,85 Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku č.1-4/2014 a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 537.558,-Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku č. 5-8/2014 z majetku zřizovatele.

Usnesení č. 1774/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných PS TSS, Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 01. 2015.
 • 2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných PS TSS, Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 01. 2015.
 • 3. RM projednala a bere na vědomí Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných OA TSS, Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 01. 2015.
 • 4. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných OA TSS, Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 01. 2015.
 • 5. RM projednala a bere na vědomí Sazebník úhrad služeb pro domácnost poskytovaných TSS, Domov „Srdce v dlaních“-sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 01. 2015.
 • 6. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb pro domácnost poskytovaných TSS, Domov „Srdce v dlaních“-sociální služby Jiříkov s účinností od 01. 01. 2015.

Usnesení č. 1775/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 39. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově konaného dne 25. 08. 2014 a 27. 08. 2014.

Usnesení č. 1776/2014

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 16/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 03. 09. 2014.

Usnesení č. 1777/2014

 • 1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2469/1 (zahrada) o výměře 469 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,-panu A. J., Jiříkov od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2015. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 116/1 (zahrada) o výměře 544 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně 550,-panu R. H., Jiříkov od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
 • 3. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 4. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5640/1 (trvalý travní porost) o výměře 1987 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.990,-panu J. K., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 100/1 (zahrada) o výměře 50 m2 a části p.p.č. 100/2 (zahrada) o výměře 220 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 270,-paní R. Š., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 5244/10 (ostatní plocha) o výměře 202 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,-panu F. M., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 280 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 280,-panu M. B., Jiříkov od 01. 01. 2015 do           31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) p.p.č. 5863/2 (trvalý travní porost) o výměře 702 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu  1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 710,-panu F. N., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) p.p.č. 2197 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu      0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 130,-paní L. Č., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) části p.p.č. 2312/11 (trvalý travní porost) o výměře 110 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,-paní M. M., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) p.p.č. 2783/9 (zahrada) o výměře 597 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 600,-paní H. K., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části  p.p.č. 2582 (zahrada) o výměře 700 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 700,-panu P. S., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) části p.p.č. 807 (ostatní plocha) o výměře 80 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku na parkování vozidel za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,-panu J. B., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) p.p.č. 834/4 (trvalý travní porost) o výměře 1039 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu  0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,-paní M. H., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • l) p.p.č. 5742 (trvalý travní porost) o výměře 1331 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu    1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.340,-panu J. L. Č., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • m) p.p.č. 5908 (zahrada) o výměře 715 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 720,-paní V. D., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • n) p.p.č. 6623/1 (ostatní plocha) o výměře 297 m2 a p.p.č.162/1 (trvalý travní porost) o výměře 315 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 620,-panu M. T., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 5. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.

Usnesení č. 1778/2014

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji části pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 6070 (ostatní plocha) v katastrálním území Jiříkov.

Usnesení č. 1779/2014

 • 1. RM projednala darování pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit darovat pozemky a to části p.p.č. 431 díl „b“ o výměře 34 m2, ostatní plocha, v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010, části p.p.č. 448 díl „d“ o výměře 28 m2, ostatní plocha, v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010 z vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Pozemky jsou zapsány na LV č. 873 v k. ú. Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM projednala přijmutí daru pozemků.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru pozemků a to části p.p.č. 6517/1díl „a“ (ostatní plocha) o výměře 6 m2 a části p.p.č. 6517/1 díl „c“ (ostatní plocha) o výměře 2 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010 z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1780/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2014_175216 s přílohou č. 1 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů v Klubu důchodců, Náměstí 3, 407 53 Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 a tuto smlouvu s přílohou č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_175216 s přílohou č. 1 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů v Klubu důchodců, Náměstí 3, 407 53 Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_175216 s přílohou č. 1 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů v Klubu důchodců, Náměstí 3, 407 53 Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6.

Usnesení č. 1781/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity Evropské unie), č. smlouvy 14/SML1982, uzavíranou mezi Ústeckým krajem, zastoupeným panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a Městem Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM výše uvedenou smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 1782/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 28-13039/B pro část 2 na rozšíření stavebních prací a vybavení mateřské školy na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 28-13039/B pro část 2 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín na rozšíření stavebních prací a vybavení mateřské školy na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu díla ve výši 18.358.887,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 28-13039/B pro část 2 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín na rozšíření stavebních prací a vybavení mateřské školy na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu díla ve výši 18.358.887,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1783/2014

 • RM bere na vědomí žádost Obce Jiříkov, IČ 00296082, o narovnání vlastnictví akcií společnosti VaK Bruntál, které jsou od roku 1995 v majetku Města Jiříkov, IČ 00261424. Záležitost byla předána právnímu zástupci města.

Usnesení č. 1784/2014

 • RM pověřuje ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera na základě zprávy JUDr. Čámského k zaslání výzvy řádu Redemptoristů k osobnímu jednání ve věci stanovení výše nájemného příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.

Usnesení č. 1785/2014

 • 1. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 258 (zahrada) o výměře 90 m2 a části st.p.č. 581 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako prostor pro parkování vozidel za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 253/2 (trvalý travní porost) o výměře 900 m2 v  k. ú. Jiříkov jako prostor pro uskladnění materiálu. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (104,82 m2), 9. května 900, Jiříkov, firmě INGREA spol. s r.o., V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice, zastoupené panem ředitelem Josefem Macibobou, na dobu určitou od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014.
 • 4. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor o ploše 38,58 m2 v objektu č. p. 839, Antonínova ulice, v části obce Starý Jiříkov k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1786/2014

 • RM doporučuje ZM schválit účast Města Jiříkov, zastoupeného starostou města panem Michalem Majákem, na dražbě spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti č. p. 461 (rodinný dům), na st.p.č. 656/1, část Starý Jiříkov, Jiříkov, a pozemků: st.p.č. 656/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 84 (zahrada), p.p.č. 85/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 85/2 (trvalý travní porost) dle dražební vyhlášky č. 5/2014 č.j. 1928819/14/2513-05303-506148 Finančního úřadu Rumburk a na dražbě spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti č. p. 461 (rodinný dům), na st.p.č. 656/1, část Starý Jiříkov, Jiříkov, a pozemků: st.p.č. 656/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 84 (zahrada), p.p.č. 85/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 85/2 (trvalý travní porost) dle dražební vyhlášky č. 6/2014 č.j. 1929352/14/2513-05303-506148 Finančního úřadu Rumburk.

Usnesení č. 1787/2014

 • RM bere na vědomí žádost pana H. L. ze dne 15. 09. 2014 a ukládá starostovi města předložit uvedenou žádost k projednání na nejbližším zasedání ZM.

Usnesení č. 1788/2014

 • RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 v  k. ú. Jiříkov jako prostor pro uskladnění materiálu. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov