Informace o přijatých usneseních ze 115. schůze

Tisk

konané dne 22. září 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1789/2014

  • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na tisk Jiříkovských novin s účinností od 01. 01. 2015 na rok a tuto zprávu bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla vypovědět Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jiříkov a firmou Ústecké tiskárny s.r.o. Hornická 2460/26, Ústí nad Labem – město 400 01, s pobočkou Skorotická 729/3a, 400 01  Ústí nad Labem-Bukov IČ 25451553, podle článku VIII. odst. 1 této smlouvy na tisk Jiříkovských novin ke dni 31. 12. 2014 ke 24,00 hod s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014.
  • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď Smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Jiříkov a firmou Ústecké tiskárny s.r.o. Hornická 2460/26, Ústí nad Labem – město 400 01, s pobočkou Skorotická 729/3a, 400 01  Ústí nad Labem-Bukov IČ 25451553, podle článku VIII. odst. 1 této smlouvy na tisk Jiříkovských novin ke dni 31. 12. 2014 ke 24,00 hod s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 1790/2014

  • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu stavby bez č.p./ev. (zahradní domek) na st.p.č.1420 v Londýnské ulici v k. ú. Jiříkov ploše 86,17 m2.

Usnesení č. 1791/2014

  • 1. RM projednala se členy Komise místního a bytového hospodářství podání nazvané „Stížnost k radě města Jiříkov“ pana G. K. ze dne 19. 09. 2014 na jednání Komise místního a bytového hospodářství. Komise místního a bytového hospodářství zhodnotila, že v projednávaném podání jsou osočující a nepravdivé informace.
  • 2. RM rozhodla, na základě jednání se členy Komise místního a bytového hospodářství, že výše uvedené podání je nedůvodné.

Usnesení č. 1792/2014

  • RM rozhodla na základě doporučení Komise místního a bytového hospodářství v souladu s  § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat pana G. K., Jiříkov, z funkce člena Komise místního a bytového hospodářství k datu 22. 09. 2014.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov