Informace o přijatých usneseních ze 118. schůze

Tisk

konané dne 29. října 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1830/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1831/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  34. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 24. 09. 2014.

Usnesení č. 1832/2014

 • 1. RM projednala záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova v souvislosti s realizací stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (4,050 – 4,110)“ a to části p.p.č. 3916/3 (trvalý travní porost) o výměře 31 m2, části p.p.č. 5949/1 (ostatní plocha) o výměře 70 m2, části p.p.č. 5954/1 (ostatní plocha) o výměře 265 m2 a p.p.č. 3320 (ostatní plocha) o výměře 241 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako plochu pro realizaci stavby a zařízení staveniště.
 • 2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  části p.p.č. 3916/3 (trvalý travní porost) o výměře 31 m2, části p.p.č. 5949/1 (ostatní plocha) o výměře 70 m2, části p.p.č. 5954/1 (ostatní plocha) o výměře 265 m2 a p.p.č. 3320 (ostatní plocha) o výměře 241 m2 vše v k. ú. Jiříkov souvislosti s realizací stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (4,050 – 4,110)“ jako plochu pro realizaci stavby a zařízení staveniště za cenu 7,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1833/2014

 • 1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 1890/11 (ostatní plocha) o výměře 20 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,-paní H. B., Jiříkov od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 6039/1 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 70,-panu D. L., Jiříkov od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2 a p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) o výměře 355 m2 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti s realizací stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (3,054 – 3,770)“ jako plochu pro zařízení staveniště za cenu 7,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 9.790,-Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupený investičním ředitelem Ing. Vlastimilem Hasíkem od 30. 10. 2014 do 30. 11. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
  • b) starostovi města - nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.

Usnesení č. 1834/2014

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo předložený od  projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“ za cenu 33.880,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění projekčních činností na akci „Stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova, Jiříkov – studie“ za cenu 33.880,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1835/2014

 • 1. RM projednala návrh Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014 a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014, mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1836/2014

 • RM rozhodla přidělit byt 1+2 (75,61 m2), Moskevská 799, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2014 paní M. K., Jiříkov.

Usnesení č. 1837/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přepsání nájemní smlouvy z nájemce bytu č. 2, Jiříkov pana M. K. na družku O. P., která je spolubydlící s panem M. K.
 • 2. RM rozhodla o přepisu nájemce bytu č. 2, Jiříkov z nájemce pana M. K., Jiříkov na paní O. P., Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat nájemní smlouvu mezi Městem Jiříkov a nájemcem paní O. P. na byt č. 2, v Jiříkově na dobu určitou od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 1838/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana A. M., Jiříkov o schválení splátkového kalendáře na dluh nájemného ve výši 8.551,84 Kč a zároveň žádá o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
 • 2. RM rozhodla schválit panu A. M. splátkový kalendář na dluh na nájemném ve výši 8.551,84 Kč v měsíčních splátkách ve výši 500,-Kč (18 měsíců).
 • 3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu panu A. M., Jiříkov na dobu určitou od  01. 11. 2014 do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 1839/2014

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu 2014 ve výši 85.360,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci schválit a přijmout.

Usnesení č. 1840/2014

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní I. B., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní I. B., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek. RM zároveň schvaluje tuto darovací smlouvu.
  2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1841/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 18/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 18/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1842/2014

 • RM bere na vědomí Oznámení Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o udělení ředitelského volna na dny 30. a 31. 10. 2014.

Usnesení č. 1843/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 41. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově konaného dne 08. 10. 2014.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov